MP0656 Módulo profesional: simulación empresarial

_ Equivalencia en créditos ECTS: 8.

_ Código: MP0656.

_ Duración: 140 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Determina os factores da innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas.

- CA1.1. Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de desenvolvemen to económico e creación de emprego.

- CA1.2. Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten para a competitividade empresarial.

- CA1.3. Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor económico e social.

- CA1.4. Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista empresarial.

- CA1.5. Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valo rando os factores de risco asumidos en cada unha.

- CA1.6. Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas co mo factor de innovación destas.

- CA1.7. Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, relacionándoas estruturadamente nun informe.

_ RA2. Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado.

- CA2.1. Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de nego cio.

- CA2.2. Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio factible.

- CA2.3. Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio.

- CA2.4. Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

- CA2.5. Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de ne gocio proposta.

- CA2.6. Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

- CA2.7. Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel.

- CA2.8. Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto.

_ RA3. Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos ne cesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos marcados co proxecto.

- CA3.1. Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.

- CA3.2. Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.

- CA3.3. Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.

- CA3.4. Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins.

- CA3.5. Identificáronse as funcións dentro da empresa

- CA3.6. Seleccionouse a forma xurídica adecuada.

- CA3.7. Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.

- CA3.8. Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento.

- CA3.9. Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu mantemento.

_ RA4. Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela.

- CA4.1. Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio.

- CA4.2. Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

- CA4.3. Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio.

- CA4.4. Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

- CA4.5. Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

- CA4.6. Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa.

- CA4.7. Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de investimento.

- CA4.8. Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor planificación na empresa.

_ RA5. Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha dunha empresa, ana lizando os trámites legais e as actuacións necesarias que levan consigo a realización do proxecto empresarial.

- CA5.1. Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.

- CA5.2. Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se elixa.

- CA5.3. Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites.

- CA5.4. Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa.

- CA5.5. Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha.

- CA5.6. Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social

- CA5.7. Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administra cións públicas á hora de abrir un negocio.

- CA5.8. Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determina dos tipos de negocios.

- CA5.9. Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramita ción e a posta en marcha dun negocio.

_ RA6. Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos.

- CA6.1. Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da empresa.

- CA6.2. Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

- CA6.3. Xestionáronse os recursos humanos.

- CA6.4. Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa.

- CA6.5. Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.

- CA6.6. Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.

- CA6.7. Valorouse a organización da propia tarefa.

- CA6.8. Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

- CA6.9. Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

- CA6.10. Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao públi co.

 

Contidos básicos

 

BC1. Factores da innovación empresarial

_ Proceso innovador na actividade empresarial.

_ Factores de risco na innovación empresarial: facetas da persoa emprendedora.

_ Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

_ Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innova ción.

_ Axudas e ferramentas para a innovación empresarial.

 

BC2. Selección da idea de negocio

_ A persoa promotora e a idea.

_ Selección de ideas de negocio.

_ Plan de empresa.

_ Análise de mercados.

_ Actividade empresarial.

_ Competencia.

 

BC3. Organización interna da empresa, forma xurídica e recursos

_ Empresario ou empresaria.

_ Empresa: clasificación, forma xurídica, obxectivos, organización funcional e responsa bilidade social.

_ Asignación de recursos.

 

BC4. Viabilidade da empresa

_ Investimento na empresa.

_ Fontes de financiamento

_ Plan de viabilidade.

_ Análise económicofinanceira de proxectos de empresa.

 

BC5. Xestión da documentación de posta en marcha dun negocio

_ Trámites xerais para os diversos tipos de empresa.

_ Tramites específicos. Negocios particulares.

_ Autorizacións, instalación ou constitución.

_ Inscricións en rexistros.

_ Carnés profesionais.

 

BC6. Xestión do proxecto empresarial

_ Plan de aprovisionamento.

_ Xestión comercial, de márketing e de recursos humanos na empresa.

_ Xestión da contabilidade como toma de decisións, das necesidades de investimento e financiamento, e das obrigas fiscais.

_ Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e de seño dos equipos dentro da empresa creada.

_ Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

_ Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comuni cativas.

_ Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresa rial.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para confeccionar un proxecto de empresa e efectuar a súa xestión, de xeito integrado e nun contexto real de traballo a través dun contorno virtual pedagóxico. Neste módulo, o alumnado pon en práctica todos os co ñecementos, os procedementos e as aptitudes que adquiriu ao longo do seu proceso de aprendizaxe, e procede a crear e a xestionar unha empresa, coa súa diversidade de ámbitos funcionais.

Esta función abrangue aspectos como:

- Deseño, elaboración e presentación do plan de empresa.

- Xestións do aprovisionamento.

- Xestión e determinación das necesidades do factor humano na empresa.

- Execución e interpretación da contabilidade da empresa.

- Cumprimento da fiscalidade das empresas.

- Determinación das necesidades de investimento e financiamento da empresa.

- Atención á clientela.

- Venda e márketing.

- Traballo en equipo.

- Coordinación das tarefas e dos departamentos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión dunha pequena ou mediana empresa de calquera sector de actividade.

 

A formación do módulo contribúe a alcanzar todos os obxectivos xerais do ciclo forma tivo e todas as competencias.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Manexo e análise de experiencias empresariais en contornos reais ou virtuais, desta cando a iniciativa emprendedora que subxace.

- Elección do proxecto de empresa para levar á práctica, logo de explicado como se es trutura un plan de empresas.

- División do grupo de alumnado en departamentos dunha empresa, onde leven a cabo as tarefas propias dese departamento, realizando a xestión propia do departamento, actuando tanto desde o punto de vista de persoal empregado como desde o de propie tario ou propietaria.

- Utilización dos mesmos documentos e das mesmas canles de comunicación que as empresas utilizan na realidade.

- Traballo cooperativo, onde todo o alumnado realice funcións en todos os departa mentos, mediante un sistema de rotación de postos de traballo.

- Utilización dun sistema informático en rede que posibilite a realización de xestións cos organismos públicos e entidades externas, en escenarios o máis parecidos posible a situacións reais.

- Utilización dun sistema informático en rede que posibilite a comunicación e as rela cións comerciais con outras empresas de aula.