MP0483 Módulo profesional: sistemas informáticos

 

_ Equivalencia en créditos ECTS: 10.

_ Código: MP0483.

_ Duración: 186 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Avalía sistemas informáticos, e identifica os seus compoñentes e as súas caracte rísticas.

- CA1.1. Recoñecéronse os compoñentes físicos dun sistema informático e os seus mecanismos de interconexión.

- CA1.2. Describiuse e realizouse o proceso de posta en marcha dun equipamento.

- CA1.3. Ensambláronse equipamentos microinformáticos, con interpretación da do cumentación técnica, e verificouse o resultado final.

- CA1.4. Establecéronse os parámetros de configuración (hardware e software) dun equipamento microinformático.

- CA1.5. Clasificáronse, instaláronse e configuráronse dispositivos periféricos de di versos tipos.

_ RA2. Instala sistemas operativos, logo de planificar o proceso, para o que interpreta documentación técnica.

- CA2.1. Identificáronse os elementos funcionais dun sistema informático.

- CA2.2. Analizáronse as características, as funcións e a arquitectura dun sistema ope rativo.

- CA2.3. Comparáronse sistemas operativos en función dos seus requisitos, as carac terísticas, os campos de aplicación e as licenzas de uso.

- CA2.4. Instaláronse sistemas operativos de tipoloxía diversa.

- CA2.5. Aplicáronse técnicas de actualización e recuperación do sistema.

- CA2.6. Utilizáronse máquinas virtuais para instalar e probar sistemas operativos.

- CA2.7. Documentáronse os procesos realizados.

_ RA3. Xestiona a información do sistema aplicando medidas para asegurar a integridade dos datos, e identifica as estruturas de almacenamento.

- CA3.1. Comparáronse sistemas de ficheiros.

- CA3.2. Identificouse a estrutura e a función dos directorios do sistema operativo.

- CA3.3. Utilizáronse ferramentas en contorno gráfico e comandos para localizar in formación no sistema de ficheiros.

- CA3.4. Creáronse particións e unidades lóxicas de diversos tipos.

- CA3.5. Xestionáronse copias de seguridade.

- CA3.6. Automatizáronse tarefas.

- CA3.7. Instaláronse e avaliáronse utilidades relacionadas coa xestión de informa ción.

_ RA4. Xestiona sistemas operativos utilizando comandos e ferramentas gráficas, e ava lía as necesidades do sistema.

- CA4.1. Xestionáronse contas de usuario locais e grupos.

- CA4.2. Asegurouse o acceso ao sistema mediante o uso de directivas de conta e di rectivas de contrasinais.

- CA4.3. Identificáronse, arrancáronse e detivéronse servizos e procesos.

- CA4.4. Protexeuse o acceso á información mediante o uso de permisos locais.

- CA4.5. Utilizáronse comandos para realizar as tarefas básicas de configuración do sistema.

- CA4.6. Monitorizouse o sistema.

- CA4.7. Instaláronse e avaliáronse utilidades para o mantemento e a optimización do sistema.

- CA4.8. Avaliáronse as necesidades do sistema informático en relación co desenvol vemento de aplicacións

_ RA5. Interconecta sistemas en rede, e configura dispositivos e protocolos.

- CA5.1. Identificáronse os tipos de redes e de sistemas de comunicación.

- CA5.2. Identificáronse os compoñentes dunha rede informática.

- CA5.3. Interpretáronse mapas físicos e lóxicos dunha rede informática.

- CA5.4. Configurouse o protocolo TCP/IP.

- CA5.5. Configuráronse redes de área local con cables.

- CA5.6. Configuráronse redes de área local sen fíos.

- CA5.7. Utilizáronse dispositivos de interconexión de redes.

- CA5.8. Configurouse o acceso a redes de área extensa.

- CA5.9. Xestionáronse portos de comunicacións.

- CA5.10. Verificouse o funcionamento da rede mediante o uso de comandos e ferra mentas básicas.

- CA5.11. Aplicáronse protocolos seguros de comunicacións.

_ RA6. Opera con sistemas en rede, xestiona os seus recursos e identifica as restricións de seguridade existentes.

- CA6.1. Configurouse o acceso a recursos locais e de rede.

- CA6.2. Identificáronse os dereitos de usuario e as directivas de seguridade.

- CA6.3. Explotáronse servidores de ficheiros, de impresión e de aplicacións.

- CA6.4. Accedeuse aos servidores utilizando técnicas de conexión remota.

- CA6.5. Avaliouse a necesidade de protexer os recursos e o sistema.

- CA6.6. Instaláronse e avaliáronse utilidades de seguridade básica.

- CA6.7. Utilizouse o servizo de directorio como mecanismo de acreditación centrali zada dos usuarios nunha rede.

_ RA7. Elabora documentación utilizando aplicacións informáticas de propósito xeral.

- CA7.1. Clasificouse software en función da súa licenza e do seu propósito.

- CA7.2. Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao uso de sis temas informáticos en diferentes ámbitos productivos.

- CA7.3. Realizáronse tarefas de documentación utilizando ferramentas ofimáticas.

- CA7.4. Utilizáronse sistemas de correo e mensaxaría electrónica.

- CA7.5. Utilizáronse os servizos de transferencia de ficheiros.

- CA7.6. Utilizáronse métodos de procura de documentación técnica mediante o uso de servizos de internet.

 

Contidos básicos

 

BC1. Explotación de sistemas microinformáticos

_ Compoñentes dun sistema informático: chasis, alimentación e refrixeración; placas ba se, procesadores e memorias; dispositivos de almacenamento; controladoras.

_ Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.

_ Mecanismos e técnicas de interconexión.

_ Secuencia de arranque dun equipamento.

_ Normas de seguridade e prevención de riscos laborais no taller informático.

_ Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

_ Webs de soporte técnico.

_ Configuración e verificación de equipamentos.

 

BC2. Instalación de sistemas operativos

_ Estruturas e arquitecturas de sistemas operativos.

_ Funcións dun sistema operativo.

_ Licenzas: tipos.

_ Máquinas virtuais.

_ Tipos de sistemas operativos.

_ Consideracións previas á instalación de sistemas operativos libres e propietarios.

_ Instalación de sistemas operativos: requisitos, versións e licenzas.

_ Xestores de arranque.

_ Actualización de sistemas operativos e aplicacións.

_ Clonación de sistemas operativos libres e propietarios.

 

BC3. Xestión da información

_ Sistemas de ficheiros.

_ Xestión de sistemas de ficheiros mediante comandos e contornos gráficos.

_ Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.

_ Procura de información do sistema mediante comandos e ferramentas gráficas.

_ Identificación do software instalado mediante comandos e ferramentas gráficas.

_ Ferramentas de administración de discos: particións e volumes; desfragmentación e ins pección.

_ Sistemas RAID.

_ Tarefas automáticas.

_ Copias de seguridade.

 

BC4. Configuración de sistemas operativos

_ Configuración de usuarios e grupos locais.

 

_ Seguridade de contas de usuario.

_ Seguridade de contrasinais.

_ Configuración de perfís locais de usuario.

_ Directivas locais.

_ Servizos e procesos.

_ Acceso a recursos. Permisos locais.

_ Comandos de sistemas libres e propietarios.

_ Ferramentas de monitorización do sistema.

_ Ferramentas de optimización do sistema.

 

BC5. Conexión de sistemas en rede

_ Características das redes: vantaxes e inconvenientes.

_ Tipos de redes.

_ Compoñentes dunha rede informática.

_ Medios de transmisión.

_ Topoloxías de rede.

_ Tipos de cableamento. Conectadores.

_ Mapa físico e lóxico dunha rede local.

_ Modelo OSI e ethernet.

_ Modelo e protocolos TCP/IP. Configuración de modelos de redes sen fíos.

_ Ficheiros de configuración de rede.

_ Xestión de portos.

_ Resolución de problemas de conectividade en sistemas operativos en rede.

_ Comandos utilizados en sistemas operativos libres e propietarios.

_ Monitorización de redes.

_ Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

_ Interconexión de redes: adaptadores de rede e dispositivos de interconexión.

_ Redes con cables: tipos e características. Adaptadores de rede con cables. Conmutado res, encamiñadores, etc.

_ Redes sen fíos: tipos e características. Adaptadores de rede sen fíos. Dispositivos de in terconexión.

_ Seguridade básica en redes con cables e sen fíos.

_ Seguridade de comunicacións.

 

BC6. Xestión de recursos nunha rede

_ Diferenzas entre permisos e dereitos: permisos de rede e permisos locais; herdanza; lis tas de control de acceso.

_ Dereitos de usuarios.

_ Requisitos de seguridade do sistema e dos datos.

 

_ Servidores de ficheiros, de impresión e de aplicacións.

_ Técnicas de conexión remota.

_ Ferramentas de cifraxe.

_ Tornalumes.

_ Servizo de directorio: definición, elementos e nomenclatura. LDAP.

- Esquema do servizo de directorio.

- Instalación, configuración e personalización do servizo de directorio.

- Obxectos que administra un servizo de directorio: usuarios, grupos, equipamentos, etc.

_ Ferramentas gráficas de administración do servizo de directorio

 

BC7. Explotación de aplicacións informáticas de propósito xeral

_ Requisitos do software.

_ Tipos de aplicacións.

_ Instalación e desinstalación de aplicacións: requisitos, versións e licenzas.

_ Ferramentas ofimáticas.

_ Ferramentas de internet: correo, mensaxaría, navegadores, etc.

_ Utilidades de propósito xeral: antivirus, antiespías, recuperación de datos, mantemento do sistema, etc.

_ Creación de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

_ Ferramentas web de procura de información.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de ex plotación de sistemas informáticos.

Esta función abrangue aspectos como:

- Instalación, configuración básica e explotación de sistemas operativos.

- Configuración básica e xestión de redes de área local.

- Instalación, mantemento e explotación de aplicacións a partir de documentación téc nica.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na explotación de sistemas informáticos en relación ao desenvolvemento de aplicacións.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), t), u), v), w)  e

x) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), t) u), v), w), x) e y).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo están relacionadas con:

- Identificación do hardware.

- Análise dos cambios e das novidades que se producen nos sistemas informáticos: hardware, sistemas operativos, redes e aplicacións.

- Uso de máquinas virtuais para simular sistemas.

- Correcta interpretación de documentación técnica.

 

- Instalación e actualización de sistemas operativos.

- Xestión de redes locais.

- Instalación e configuración de aplicacións.

- Verificación da seguridade de acceso ao sistema.

- Elaboración de documentación técnica.