Centro de formación profesional

La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

MP0484 Módulo profesional: bases de datos

 _ Equivalencia en créditos ECTS: 11.

_ Código: MP0484.

_ Duración: 187 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Recoñece os elementos das bases de datos analizando as súas funcións, e valora a utilidade dos sistemas xestores.

- CA1.1. Analizáronse os sistemas lóxicos de almacenamento e as súas características.

- CA1.2. Identificáronse os tipos de bases de datos segundo o modelo de datos utili zado.

- CA1.3. Identificáronse os tipos de bases de datos en función da localización da in formación.

- CA1.4. Avaliouse a utilidade dun sistema xestor de bases de datos e as súas vantaxes fronte a outros sistemas de almacenamento.

- CA1.5. Recoñeceuse a función de cada elemento dun sistema xestor de bases de da tos.

- CA1.6. Clasificáronse os sistemas xestores de bases de datos.

- CA1.7. Analizáronse as políticas de fragmentación da información.

_ RA2. Deseña diagramas entidaderelación, para o que analiza os requisitos dos escena rios que cumpra representar.

- CA2.1. Identificouse o significado da simboloxía propia dos diagramas de entidade relación.

- CA2.2. Utilizáronse ferramentas gráficas para representar o diagrama entidade rela-ción.

- CA2.3. Identificáronse as entidades necesarias para representar un problema.

- CA2.4. Definíronse os atributos para cada entidade representada no modelo ER.

- CA2.5. Identificáronse as claves para cada entidade.

- CA2.6. Distinguíronse e aplicáronse os tipos de interrelacións e as cardinalidades existentes no problema que se vaia representar.

- CA2.7. Identificáronse os tipos de dependencia entre as entidades fortes e débiles.

- CA2.8. Recoñecéronse os elementos do modelo ER estendido

- CA2.9. Describíronse os supostos semánticos considerados na resolución do pro blema e os que non se puideron recoller no diagrama ER

_ RA3. Deseña modelos relacionais lóxicos normalizados, para o que interpreta diagra mas entidaderelación.

- CA3.1. Utilizáronse ferramentas gráficas para representar o deseño lóxico.

- CA3.2. Identificáronse as táboas do deseño lóxico.

- CA3.3. Identificáronse os campos que forman parte das táboas do deseño lóxico.

- CA3.4. Analizáronse as relacións entre as táboas do deseño lóxico.

- CA3.5. Identificáronse os campos clave.

- CA3.6. Realizouse a transformación de esquemas ER a esquemas relacionais.

- CA3.7. Aplicáronse regras de integridade. 

- CA3.8. Aplicáronse regras de normalización.

- CA3.9. Analizáronse e documentáronse as restricións que non se poidan plasmar no deseño lóxico.

_ RA4. Crea bases de datos, e define a súa estrutura e as características dos seus elemen tos segundo o modelo relacional

- CA4.1. Analizouse o formato de almacenamento da información.

- CA4.2. Creáronse bases de datos.

- CA4.3. Creáronse as táboas e as relacións entre elas.

- CA4.4. Seleccionáronse os tipos de datos adecuados.

- CA4.5. Definíronse os campos clave nas táboas.

- CA4.6. Aplicáronse as restricións reflectidas no deseño lóxico.

- CA4.7. Verificouse o axuste da implementación ao modelo mediante un conxunto de datos de proba.

- CA4.8. Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de definición de datos.

_ RA5. Consulta a información almacenada nunha base de datos empregando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos.

- CA5.1. Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para realizar consultas.

- CA5.2. Realizáronse consultas simples sobre unha táboa.

- CA5.3. Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante composi cións internas.

- CA5.4. Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante composi cións externas.

- CA5.5. Realizáronse consultas que xeren valores de resumo.

- CA5.6. Realizáronse unións de consultas.

- CA5.7. Realizáronse consultas con subconsultas.

- CA5.8. Realizáronse consultas utilizando funcións básicas integradas no SXBD.

- CA5.9. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes das opcións válidas para levar a cabo unha consulta determinada.

- CA5.10. Creáronse vistas.

_ RA6. Modifica a información almacenada na base de datos utilizando asistentes, ferra mentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos.

- CA6.1. Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para modificar o contido da ba se de datos.

- CA6.2. Inseríronse, borráronse e actualizáronse datos nas táboas.

- CA6.3. Engadiuse nunha táboa a información resultante da execución dunha consul ta.

- CA6.4. Deseñáronse guións de sentenzas para levar a cabo tarefas complexas.

- CA6.5. Recoñeceuse o funcionamento das transaccións.

- CA6.6. Anuláronse parcialmente ou totalmente os cambios producidos por unha transacción.

- CA6.7. Identificáronse os efectos das políticas de bloqueo de rexistros.

- CA6.8. Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da informa ción.

_ RA7. Desenvolve procedementos almacenados e guións de sentenzas, para o que utiliza e avalía as sentenzas da linguaxe incorporada no sistema xestor de bases de datos.

- CA7.1. Identificáronse as formas de automatizar tarefas.

- CA7.2. Recoñecéronse os métodos de execución de guións.

- CA7.3. Identificáronse as ferramentas dispoñibles para editar guións.

- CA7.4. Escribíronse secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes para automatizar tarefas.

- CA7.5. Creáronse, modificáronse e elimináronse procedementos almacenados.

- CA7.6. Empregáronse parámetros no deseño de procedementos almacenados.

- CA7.7. Detectáronse e tratáronse erros ao executar procedementos almacenados.

- CA7.8. Usáronse as funcións proporcionadas polo sistema xestor.

- CA7.9. Definíronse funcións de usuario.

- CA7.10. Definíronse disparadores.

- CA7.11. Utilizáronse cursores.

- CA7.12. Documentáronse os guións codificados, e indicáronse as tarefas que auto matizan e os resultados que producen.

_ RA8. Analiza e executa tarefas básicas de administración de bases de datos aplicando mecanismos de salvagarda e transferencia.

- CA8.1. Identificáronse ferramentas para a administración de copias de seguridade.

- CA8.2. Realizáronse e restauráronse copias de seguridade.

- CA8.3. Identificáronse as ferramentas para vincular, importar e exportar datos.

- CA8.4. Exportáronse datos a diversos formatos.

- CA8.5. Importáronse datos con distintos formatos.

- CA8.6. Transferiuse información entre sistemas xestores.

- CA8.7. Xestionáronse os usuarios e os seus privilexios.

- CA8.8. Creáronse índices para mellorar o funcionamento da base de datos.

- CA8.9. Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de control de datos.

- CA8.10. Interpretouse a documentación técnica do SXBD nos idiomas máis empre gados pola industria.

_ RA9. Xestiona a información almacenada en bases de datos obxectorelacionais, para o que utiliza e avalía as posibilidades que proporciona o sistema xestor.

- CA9.1. Identificáronse as características das bases de datos obxectorelacionais.

- CA9.2. Creáronse tipos de datos obxecto, os seus atributos e os seus métodos.

- CA9.3. Creáronse táboas de obxectos e táboas de columnas tipo obxecto.

- CA9.4. Creáronse tipos de datos colección.

- CA9.5. Realizáronse consultas.

- CA9.6. Modificouse a información almacenada mantendo a integridade e a consis tencia dos datos.

 

Contidos básicos

 

BC1. Bases de datos e sistemas de almacenamento da información

_ Ficheiros: planos, indexados, acceso directo, etc.

 

_ Bases de datos: conceptos, usos e tipos segundo o modelo de datos e a localización da información.

_ Outros sistemas de almacenamento: XML, servizo de directorios, etc.

_ Sistemas xestores de base de datos: funcións, compoñentes e tipos.

_ Sistemas xestores de bases de datos libres e propietarios.

_ Bases de datos centralizadas e distribuídas. Fragmentación.

 

BC2. Deseño conceptual de bases de datos

_ Fases de deseño de bases de datos.

_ Modelo entidaderelación: entidades, atributos, relacións e claves; tipos de interrelación e cardinalidade; dependencia por existencia e por identificación; restricións entre inte rrelacións.

_ Modelo ER ampliado.

_ Xeneralización e herdanza.

 

BC3. Deseño lóxico de bases de datos

_ Modelo lóxico de datos: metodoloxía.

_ Modelo relacional: terminoloxía e características. Claves primarias e alleas.

_ Paso do diagrama ER ao modelo relacional.

_ Álxebra relacional. Cálculo relacional.

_ Normalización de modelos relacionais: dependencias funcionais; formas normais.

_ Xustificación da desnormalización.

 

BC4. Deseño físico de bases de datos

_ Modelo de datos.

_ Terminoloxía do modelo relacional.

_ Claves primarias.

_ O valor NULL.

_ Claves alleas.

_ Vistas.

_ Ferramentas gráficas achegadas polo sistema xestor para a implementación da base de datos.

_ Linguaxe de definición de datos (DDL).

_ Creación, modificación e eliminación de bases de datos.

_ Creación, modificación e eliminación de táboas.

_ Tipos de datos. Tipos de datos definidos polo usuario.

_ Implementación de restricións.

_ Índices: características.

 

BC5. Realización de consultas

_ Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a realización de consul tas.

_ Sentenza SELECT.

_ Selección e ordenación de rexistros. Tratamento de valores nulos.

_ Operadores: de comparación e lóxicos. Precedencia de operadores.

_ Consultas calculadas.

_ Sinónimos

_ Consultas de resumo. Agrupamento de rexistros.

_ Unión de consultas.

_ Composicións internas e externas.

_ Subconsultas.

_ Funcións básicas integradas no SXBD.

_ Vistas.

 

BC6. Tratamento de datos

_ Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a edición da información.

_ Inserción, borrado e modificación de rexistros.

_ Inserción de rexistros a partir dunha consulta.

_ Mantemento da integridade referencial.

_ Cambios en cascada.

_ Subconsultas e combinacións en sentenzas de edición.

_ Transaccións. Sentenzas de procesamento de transaccións.

_ Acceso simultáneo aos datos: políticas de bloqueo.

_ Bloqueos compartidos e exclusivos.

 

BC7. Programación de bases de datos

_ Tipos de guións. Secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes. Pro cedementos almacenados. Funcións definidas polo usuario e desencadeadores.

_ Introdución: linguaxe de programación.

_ Variables do sistema e de usuario.

_ Funcións.

_ Operadores.

_ Estruturas de control de fluxo.

_ Procedementos almacenados.

_ Paso de parámetros.

_ Funcións definidas polo usuario.

_ Subrutinas.

 

_ Eventos e disparadores.

_ Excepcións.

_ Cursores.

 

BC8. Tarefas de administración de bases de datos

_ Copias de seguridade: tipos; planificación.

_ Ferramentas achegadas polo sistema xestor para a realización e a recuperación de co pias de seguridade.

_ Ferramentas para vinculación, importación e exportación de datos.

_ Ferramentas de verificación de integridade da base de datos.

_ Transferencia de datos entre sistemas xestores.

_ Creación e eliminación de usuarios.

_ Tipos de dereitos.

_ Asignación e desasignación de dereitos a usuarios.

_ Linguaxe DCL.

_ Índices.

 

BC9. Uso de bases de datos obxectorelacionais

_ Características das bases de datos obxectorelacionais.

_ Tipos de datos obxecto.

_ Atributos e métodos.

_ Sobrecarga.

_ Construtores.

_ Definición de tipos de obxecto.

_ Definición de métodos.

_ Herdanza.

_ Identificadores e referencias.

_ Tipos de datos colección

_ Declaración e iniciación de obxectos.

_ Uso da sentenza SELECT.

_ Navegación a través de referencias.

_ Chamadas a métodos.

_ Inserción, modificación e borrado de obxectos.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de pro gramación de bases de datos.

Esta función abrangue aspectos como:

-   Planificación e realización do deseño físico dunha base de datos.

 

- Normalización de esquemas.

- Inserción e manipulación de datos.

- Planificación e realización de consultas.

- Programación de procedementos almacenados.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Xestión da información almacenada en bases de datos.

- Desenvolvemento de aplicacións que acceden a bases de datos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais c), e), f) e p) do ciclo formativo, e as competencias b), c), e), p) e t).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo versarán sobre:

- Interpretación de deseños lóxicos de bases de datos.

- Realización do deseño físico dunha base de datos a partir dun deseño lóxico.

- Implementación e normalización de bases de datos.

- Realización de operacións de consulta e modificación sobre os datos almacenados.

- Programación de procedementos almacenados.

- Utilización de bases de datos obxectorelacionais