MP0485 Módulo profesional: programación

_ Equivalencia en créditos ECTS: 14.

_ Código: MP0485.

_ Duración: 240 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Recoñece a estrutura dun programa informático, para o que identifica e relaciona os elementos propios da linguaxe de programación utilizada.

- CA1.1. Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informá tico.

- CA1.2. Creáronse proxectos de desenvolvemento de aplicacións.

- CA1.3. Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento.

- CA1.4. Identificáronse os tipos de variables e as súas utilidades específicas.

- CA1.5. Modificouse o código dun programa para crear e utilizar variables.

- CA1.6. Creáronse e utilizáronse constantes e literais.

- CA1.7. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os operadores da linguaxe.

- CA1.8. Comprobouse o funcionamento das conversións de tipo explícitas e implíci tas.

- CA1.9. Introducíronse comentarios no código

_ RA2. Escribe e proba programas sinxelos, para o que recoñece e aplica os fundamentos da programación orientada a obxectos.

- CA2.1. Identificáronse os fundamentos da programación orientada a obxectos.

- CA2.2. Escribíronse programas simples.

- CA2.3. Instanciáronse obxectos a partir de clases predefinidas.

- CA2.4. Utilizáronse métodos e propiedades dos obxectos.

- CA2.5. Escribíronse chamadas a métodos estáticos.

- CA2.6. Utilizáronse parámetros na chamada a métodos.

- CA2.7. Incorporáronse e utilizáronse librarías de obxectos.

- CA2.8. Utilizáronse construtores.

- CA2.9. Utilizouse o contorno integrado de desenvolvemento na creación e na com pilación de programas simples.

_ RA3. Escribe e depura código, para o que analiza e utiliza as estruturas de control da linguaxe.

- CA3.1. Escribiuse e probouse código que faga uso de estruturas de selección.

- CA3.2. Utilizáronse estruturas de repetición.

- CA3.3. Recoñecéronse as posibilidades das sentenzas de salto.

- CA3.4. Escribiuse código utilizando control de excepcións.

- CA3.5. Creáronse programas executables utilizando diversas estruturas de control.

- CA3.6. Probáronse e depuráronse os programas.

- CA3.7. Comentouse e documentouse o código.

_ RA4. Desenvolve programas organizados en clases, para o que analiza e aplica os prin cipios da programación orientada a obxectos.

- CA4.1. Recoñeceuse a sintaxe, a estrutura e os compoñentes típicos dunha clase.

- CA4.2. Definíronse clases.

- CA4.3. Definíronse propiedades e métodos.

- CA4.4. Definíronse construtores.

- CA4.5. Desenvolvéronse programas que instancien e utilicen obxectos das clases creadas anteriormente.

- CA4.6. Utilizáronse mecanismos para controlar a visibilidade das clases e dos seus membros.

- CA4.7. Definíronse e utilizáronse clases herdadas.

- CA4.8. Definíronse e utilizáronse métodos estáticos.

- CA4.9. Definíronse e utilizáronse interfaces.

- CA4.10. Definíronse e utilizáronse conxuntos e librarías de clases.

_ RA5. Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases.

- CA5.1. Utilizouse a consola para realizar operacións de entrada e saída de informa ción.

- CA5.2. Aplicáronse formatos na visualización da información.

- CA5.3. Recoñecéronse as posibilidades de entrada e saída da linguaxe, e as librarías asociadas.

- CA5.4. Utilizáronse ficheiros para almacenar e recuperar información.

- CA5.5. Creáronse programas que utilicen diversos métodos de acceso ao contido dos ficheiros.

- CA5.6. Utilizáronse as ferramentas do contorno de desenvolvemento para crear in terfaces gráficas de usuario simples.

- CA5.7. Programáronse controladores de eventos.

- CA5.8. Escribíronse programas que utilicen interfaces gráficas para a entrada e saída de información.

_ RA6. Escribe programas que manipulen información, para o que selecciona e utiliza ti pos avanzados de datos.

- CA6.1. Escribíronse programas que utilicen arrays.

- CA6.2. Recoñecéronse as librarías de clases relacionadas con tipos de datos avanza dos.

- CA6.3. Utilizáronse listas para almacenar e procesar información.

- CA6.4. Utilizáronse iteradores para recorrer os elementos das listas.

- CA6.5. Recoñecéronse as características e as vantaxes de cada colección de datos dispoñible.

- CA6.6. Creáronse clases e métodos xenéricos.

- CA6.7. Utilizáronse expresións regulares na procura de patróns en cadeas de texto.

- CA6.8. Identificáronse as clases relacionadas co tratamento de documentos XML.

- CA6.9. Realizáronse programas que realicen manipulacións sobre documentos XML.

_ RA7. Desenvolve programas aplicando características avanzadas das linguaxes orienta das a obxectos e do contorno de programación.

- CA7.1. Identificáronse os conceptos de herdanza, superclase e subclase.

- CA7.2. Utilizáronse modificadores para bloquear e forzar a herdanza de clases e mé todos.

- CA7.3. Recoñeceuse a incidencia dos construtores na herdanza.

- CA7.4. Creáronse clases herdadas que sobrescriban a implementación de  métodos da superclase.

- CA7.5. Deseñáronse e aplicáronse xerarquías de clases.

- CA7.6. Probáronse e depuráronse as xerarquías de clases.

- CA7.7. Realizáronse programas que implementen e utilicen xerarquías de clases.

- CA7.8. Comentouse e documentado o código.

_ RA8. Utiliza bases de datos orientadas a obxectos e analiza as súas características, apli cando técnicas para manter a persistencia da información.

- CA8.1. Identificáronse as características das bases de datos orientadas a obxectos.

- CA8.2. Analizouse a súa aplicación no desenvolvemento de aplicacións mediante linguaxes orientadas a obxectos.

- CA8.3. Instaláronse sistemas xestores de bases de datos orientados a obxectos.

- CA8.4. Clasificáronse e analizáronse os métodos soportados polos sistemas xestores para a xestión da información almacenada.

- CA8.5. Creáronse bases de datos e as estruturas necesarias para o almacenamento de obxectos.

- CA8.6. Programáronse aplicacións que almacenen obxectos nas bases de datos crea das.

- CA8.7. Realizáronse programas para recuperar, actualizar e eliminar obxectos das bases de datos.

- CA8.8. Realizáronse programas para almacenar e xestionar tipos de datos estrutura dos, compostos e relacionados.

_ RA9. Xestiona información almacenada en bases de datos relacionais, mantendo a inte gridade e a consistencia dos datos.

- CA9.1. Identificáronse as características e os métodos de acceso a sistemas xestores de bases de datos relacionais.

- CA9.2. Programáronse conexións con bases de datos.

- CA9.3. Escribiuse código para almacenar información en bases de datos.

- CA9.4. Creáronse programas para recuperar e amosar información almacenada en bases de datos.

- CA9.5. Efectuáronse borrados e modificacións sobre a información almacenada.

- CA9.6. Creáronse aplicacións que executen consultas sobre bases de datos.

- CA9.7. Creáronse aplicacións para posibilitar a xestión de información presente en bases de datos relacionais.

 

Contidos básicos

 

BC1. Identificación dos elementos dun programa informático

_ Contornos integrados de desenvolvemento.

_ Estruturas e bloques fundamentais.

_ Identificadores.

_ Palabras reservadas.

 

_ Tipos de datos primitivos.

_ Variables.

_ Literais.

_ Constantes.

_ Operadores aritméticos.

_ Expresións aritméticas.

_ Asignacións.

_ Conversións de tipo.

_ Comentarios.

_ Librarías de funcións.

_ Funcións de usuario

 

BC2. Uso de obxectos

_ Obxectos: atributos e comportamento.

_ Características dos obxectos. Tipos de atributos: propiedades.

_ Instanciación de obxectos.

_ Estado dun obxecto.

_ Comportamento dos obxectos: métodos.

_ Argumentos dun método. Valores devoltos.

_ Chamada aos métodos: mensaxes. Operador punto.

_ Identificador de obxecto actual.

_ Uso de métodos, de propiedades e de métodos estáticos.

_ Construtores.

_ Librarías de obxectos.

_ Destrución de obxectos e liberación de memoria.

 

BC3. Uso de estruturas de control

_ Operadores de relación e lóxicos.

_ Condicións simples e múltiples.

_ Estruturas condicionais.

_ Bloques de instrucións.

_ Estruturas de repetición.

_ Instrucións de salto: erros e excepcións.

_ Categorías de excepcións.

_ Control de excepcións. Declaración e lanzamento.

_ Proba, depuración e documentación de programas.

 

BC4. Desenvolvemento de clases

_ Concepto de clase.

_ Estrutura e membros dunha clase.

_ Tipos de atributos, métodos e construtores.

_ Constantes de clase.

_ Modificadores de acceso a propiedades e métodos: visibilidade e encapsulación.

_ Herdanza.

_ Atributos e métodos estáticos.

_ Interfaces: definición e implementación.

_ Empaquetaxe de clases.

 

BC5. Lectura e escritura de información

_ Tipos de fluxos: de bytes e de caracteres.

_ Clases relativas a fluxos.

_ Uso de fluxos.

_ Entrada desde teclado.

_ Saída a pantalla.

_ Ficheiros de datos. Rexistros.

_ Apertura e pechamento de ficheiros. Modos de acceso.

_ Escritura e lectura de información en ficheiros.

_ Uso dos sistemas de ficheiros.

_ Creación e eliminación de ficheiros e directorios.

_ Interfaces gráficas de usuario.

_ Concepto de evento.

_ Xestión de eventos.

_ Creación de controladores de eventos.

 

BC6. Aplicación das estruturas de almacenamento

_ Coleccións.

_ Definición de coleccións.

_ Tipos de coleccións habituais: arrays e listas.

_ Enumeradores.

_ Arrays multidimensionais.

_ Operacións con arrays: inicialización, inserción, borrado e ordenación.

_ Listas, pilas e colas.

_ Estruturas.

_ Cadeas de caracteres.

_ Librarías de clases relacionadas con XML.

 

BC7. Utilización avanzada de clases

_ Xerarquía de clases.

_ Tipos de xerarquía: xeneralización e especialización; todoparte.

_ Composición de clases.

_ Superclases e subclases.

_ Clases e métodos abstractos e finais.

_ Sobrescritura e sobrecarga de métodos.

_ Ligadura dinámica.

_ Polimorfismo.

 

BC8. Mantemento da persistencia dos obxectos

_ Bases de datos orientadas a obxectos.

_ Características das bases de datos orientadas a obxectos.

_ Instalación do xestor de bases de datos.

_ Creación de bases de datos.

_ Mecanismos de consulta.

_ Linguaxe de consultas: sintaxe, expresións e operadores.

_ Recuperación, modificación e borrado de obxectos da base de datos.

_ Almacenamento de tipos de datos estruturados, compostos e relacionados.

 

BC9. Xestión dos datos almacenados nas bases de datos relacionais

_ Establecemento de conexións.

_ Recuperación e manipulación de información.

_ Execución de consultas sobre a base de datos.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén parte da formación necesaria para desempeñar a función de programación de aplicacións de propósito xeral en linguaxes orientadas a obxectos.

Esta función abrangue aspectos como:

- Desenvolvemento de programas organizados en clases aplicando os principios da programación orientada a obxectos.

- Uso de interfaces para a interacción da aplicación co usuario.

- Identificación, análise e integración de librarías para incorporar funcións específicas aos programas desenvolvidos.

- Almacenamento e recuperación de información en sistemas xestores de bases de da tos relacionais e orientados a obxectos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse no desenvolvemento e a adaptación de programas informáticos de propósito xeral en linguaxes orientadas a obxec tos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), j), q) e w) do ci clo formativo, e as competencias a), e), f), i), j), t) e w).

 

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo versarán sobre:

- Interpretación e aplicación dos principios da programación orientada a obxectos.

- Avaliación, selección e uso de ferramentas e linguaxes de programación orientadas a obxectos.

- Uso das características específicas de linguaxes e contornos de programación no de senvolvemento de aplicacións informáticas.

- Identificación das funcionalidades achegadas polos sistemas xestores de bases de da tos e a súa incorporación aos programas desenvolvidos.

- Documentación dos programas desenvolvidos.