Centro de formación profesional

La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

MP0486 Módulo profesional: acceso a datos

_ Equivalencia en créditos ECTS: 9.

_ Código: MP0486.

_ Duración: 157 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros e identifica o seu campo de aplicación, utilizando clases específicas.

- CA1.1. Utilizáronse clases para a xestión de ficheiros e directorios.

- CA1.2. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de acceso.

- CA1.3. Utilizáronse clases para recuperar información almacenada nun ficheiro XML.

- CA1.4. Utilizáronse clases para almacenar información nun ficheiro XML.

- CA1.5. Utilizáronse clases para converter a outro formato información contida nun ficheiro XML.

- CA1.6. Prevíronse e xestionáronse as excepcións.

- CA1.7. Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.

_ RA2. Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en bases de datos relacionais, para o que identifica e utiliza mecanismos de conexión.

- CA2.1. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar conectadores.

- CA2.2. Utilizáronse xestores de bases de datos embebidos e independentes.

- CA2.3. Utilizouse o conectador idóneo na aplicación.

- CA2.4. Estableceuse a conexión.

- CA2.5. Definiuse a estrutura da base de datos.

- CA2.6. Desenvolvéronse aplicacións que modifican o contido da base de datos.

- CA2.7. Definíronse os obxectos destinados a almacenar o resultado das consultas.

- CA2.8. Desenvolvéronse aplicacións que efectúan consultas.

- CA2.9. Elimináronse os obxectos logo de finalizada a súa función.

- CA2.10. Xestionáronse as transaccións.

_ RA3. Xestiona a persistencia dos datos, para o que identifica ferramentas de mapea mento obxecto relacional (ORM) e desenvolve aplicacións que as utilizan.

- CA3.1. Instalouse a ferramenta ORM.

- CA3.2. Configurouse a ferramenta ORM.

- CA3.3. Definíronse os ficheiros de mapeamento.

- CA3.4. Aplicáronse mecanismos de persistencia aos obxectos.

- CA3.5. Desenvolvéronse aplicacións que modifican e recuperan obxectos persisten tes.

- CA3.6. Desenvolvéronse aplicacións que realizan consultas usando a linguaxe SQL.

- CA3.7. Xestionáronse as transaccións.

_ RA4. Desenvolve aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de da tos obxectorelacionais e orientadas a obxectos, e valora as súas características, utili zando os mecanismos de acceso incorporados.

- CA4.1. Identificáronse as vantaxes e os inconvenientes das bases de datos que alma cenan obxectos.

- CA4.2. Establecéronse e pecháronse conexións.

- CA4.3. Xestionouse a persistencia de obxectos simples.

- CA4.4. Xestionouse a persistencia de obxectos estruturados.

- CA4.5. Desenvolvéronse aplicacións que realizan consultas.

- CA4.6. Modificáronse os obxectos almacenados.

- CA4.7. Xestionáronse as transaccións.

- CA4.8. Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.

_ RA5. Desenvolve aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de da tos nativas XML, para o que avalía e utiliza clases específicas.

- CA5.1. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar unha base de datos nativa XML.

- CA5.2. Instalouse o xestor de base de datos.

- CA5.3. Configurouse o xestor de base de datos.

- CA5.4. Estableceuse a conexión coa base de datos.

- CA5.5. Desenvolvéronse aplicacións que efectúan consultas sobre o contido da base de datos.

- CA5.6. Engadíronse e elimináronse coleccións da base de datos.

- CA5.7. Desenvolvéronse aplicacións para engadir, modificar e eliminar documentos XML da base de datos.

_ RA6. Programa compoñentes de acceso a datos e define as súas características en fun ción dos requisitos, utilizando ferramentas de desenvolvemento.

- CA6.1. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar programación orien tada a compoñentes.

- CA6.2. Identificáronse ferramentas de desenvolvemento de compoñentes.

- CA6.3. Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada en fi cheiros.

- CA6.4. Programáronse compoñentes que xestionan mediante conectadores informa ción almacenada en bases de datos.

- CA6.5. Programáronse compoñentes que xestionan información usando mapeamen to obxectorelacional.

- CA6.6. Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada en ba ses de datos obxectorelacionais e orientadas a obxectos.

- CA6.7. Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada nunha base de datos nativa XML.

- CA6.8. Probáronse e documentáronse os compoñentes desenvolvidos.

- CA6.9. Integráronse os compoñentes desenvolvidos en aplicacións.

 

Contidos básicos

 

BC1. Manexo de ficheiros

_ Clases asociadas ás operacións de xestión de ficheiros e directorios: creación, borrado, copia, movemento, etc.

_ Xeitos de acceso a un ficheiro.

 

_ Fluxos: baseados en bytes e baseados en caracteres.

_ Clases para xestión de fluxos de datos desde ficheiros ou cara a eles.

_ Operacións básicas sobre ficheiros de acceso secuencial e aleatorio.

_ Traballo con ficheiros XML: analizadores sintácticos (parser) e vinculación (binding).

_ Librarías para conversión de documentos XML a outros formatos.

_ Excepcións: detección e tratamento.

_ Proba e documentación de aplicacións.

 

BC2. Manexo de conectadores

_ Protocolos de acceso a bases de datos. Conectadores.

_ Establecemento de conexións

_ Execución de sentenzas de descrición e de modificación de datos.

_ Execución de consultas.

_ Manexo do resultado dunha consulta.

_ Execución de procedementos almacenados na base de datos.

_ Xestión de transaccións.

 

BC3. Ferramentas de mapeamento obxectorelacional (ORM)

_ Concepto de mapeamento obxectorelacional.

_ Características das ferramentas ORM.

_ Ferramentas ORM máis empregadas.

_ Instalación dunha ferramenta ORM.

_ Estrutura dun ficheiro de mapeamento: elementos e propiedades.

_ Mapeamento de coleccións, relacións e herdanza.

_ Clases persistentes.

_ Sesións. Estados dun obxecto.

_ Carga, almacenamento e modificación de obxectos.

_ Consultas SQL.

_ Linguaxes propios da ferramenta ORM.

_ Xestión de transaccións.

 

BC4. Bases de datos obxectorelacionais e orientadas a obxectos

_ Características das bases de datos obxectorelacionais.

_ Xestión de obxectos con SQL.

_ Xestores de bases de datos obxectorelacionais. Conectadores.

_ Acceso ás funcións do xestor desde a linguaxe de programación.

_ Características das bases de datos orientadas a obxectos.

_ Xestores de bases de datos orientadas a obxectos.

 

_ Tipos de datos: tipos básicos e estruturados.

_ Interface de programación de aplicacións da base de datos.

_ Linguaxe de consultas OQL: sintaxe, expresións e operadores.

_ Xestión de transaccións.

 

BC5. Bases de datos nativas XML

_ Bases de datos nativas XML: vantaxes e inconvenientes.

_ Estratexias de almacenamento.

_ Xestores comerciais e libres.

_ Instalación e configuración do xestor de bases de datos.

_ Establecemento e pechamento de conexións.

_ Coleccións e documentos.

_ Creación e borrado de coleccións: clases e métodos.

_ Engadido, modificación e eliminación de documentos: clases e métodos.

_ Identificadores únicos.

_ Indexación.

_ Realización de consultas: clases e métodos.

_ Linguaxes de consulta subministrados polo xestor de bases de datos.

_ Xestión de transaccións.

_ Tratamento de excepcións.

 

BC6. Programación de compoñentes de acceso a datos

_ Concepto de compoñente: características.

_ Propiedades e atributos.

_ Eventos: asociación de accións a eventos.

_ Persistencia do compoñente.

_ Propiedades simples e indexadas.

_ Propiedades compartidas e restrinxidas.

_ Ferramentas para desenvolvemento de compoñentes non visuais.

_ Empaquetaxe de compoñentes.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función desen volvedor de aplicacións multiplataforma.

Esta función abrangue aspectos como:

- Desenvolvemento de aplicacións que xestionen ficheiros e directorios.

- Desenvolvemento de aplicacións que accedan a bases de datos relacionais.

- Desenvolvemento de aplicacións que fagan uso de bases de datos orientadas a ob xectos.

- Desenvolvemento de aplicacións que accedan a bases de datos XML.

- Desenvolvemento de compoñentes de acceso a datos e a súa integración en aplica cións.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse no desenvolvemento de software de xestión multiplataforma.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), c), e), f), l), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais b), c), e), f), l), q), r) e t).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo versarán sobre:

- Identificación das tecnoloxías de persistencia da información.

- Xestión de información almacenada en bases de datos relacionais, orientadas a ob xectos e XML.

- Uso de ferramentas de mapeamento.

- Uso de ferramentas para o desenvolvemento de compoñentes de acceso a datos.

- Integración en aplicacións dos compoñentes desenvolvidos.