MP0487 Módulo profesional: contornos de desenvolve mento

_ Equivalencia en créditos ECTS: 6.

_ Código: MP0487.

_ Duración: 107 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Recoñece os elementos e as ferramentas que interveñen no desenvolvemento dun programa informático, e analiza as súas características e as fases en que actúan ata che gar á súa posta en funcionamento.

- CA1.1. Recoñeceuse a relación dos programas cos compoñentes do sistema informá tico: memoria, procesador, periféricos, etc.

- CA1.2. Identificáronse as fases de desenvolvemento dunha aplicación informática.

- CA1.3. Diferenciáronse os conceptos de código fonte, obxecto e executable.

- CA1.4. Recoñecéronse as características da xeración de código intermedio para a súa execución en máquinas virtuais.

- CA1.5. Clasificáronse as linguaxes de programación.

- CA1.6. Avaliouse a funcionalidade das ferramentas utilizadas en programación.

_ RA2. Avalía contornos integrados de desenvolvemento, e analiza as súas características para editar código fonte e xerar executables.

- CA2.1. Instaláronse contornos de desenvolvemento, propietarios e libres.

- CA2.2. Engadíronse e elimináronse módulos no contorno de desenvolvemento.

- CA2.3. Personalizouse e automatizouse o contorno de desenvolvemento.

- CA2.4. Configurouse o sistema de actualización do contorno de desenvolvemento.

- CA2.5. Xeráronse executables a partir de código fonte de diferentes linguaxes nun mesmo contorno de desenvolvemento.

- CA2.6. Xeráronse executables a partir dun mesmo código fonte con varios contor nos de desenvolvemento.

- CA2.7. Identificáronse as características comúns e específicas de diversos contornos de desenvolvemento.

_ RA3. Verifica o funcionamento de programas, para o que deseña e realiza probas.

- CA3.1. Identificáronse os tipos de probas.

- CA3.2. Definíronse casos de proba.

- CA3.3. Identificáronse as ferramentas de depuración e proba de aplicacións ofreci das polo contorno de desenvolvemento.

- CA3.4. Utilizáronse ferramentas de depuración para definir puntos de ruptura e se guimento.

- CA3.5. Utilizáronse as ferramentas de depuración para examinar e modificar o com portamento dun programa en tempo de execución.

- CA3.6. Efectuáronse probas unitarias de clases e funcións.

- CA3.7. Executáronse probas automáticas.

- CA3.8. Documentáronse as incidencias detectadas.

_ RA4. Optimiza código empregando as ferramentas dispoñibles no contorno de desen volvemento.

- CA4.1. Identificáronse os patróns de refactorización máis usuais.

- CA4.2. Elaboráronse as probas asociadas á refactorización.

- CA4.3. Revisouse o código fonte usando un analizador de código.

- CA4.4. Identificáronse as posibilidades de configuración dun analizador de código.

- CA4.5. Aplicáronse patróns de refactorización coas ferramentas que proporciona o contorno de desenvolvemento.

- CA4.6. Realizouse o control de versións integrado no contorno de desenvolvemento.

- CA4.7. Utilizáronse ferramentas do contorno de desenvolvemento para documentar as clases.

_ RA5. Xera diagramas de clases e valora a súa importancia no desenvolvemento de apli cacións, empregando as ferramentas dispoñibles no contorno.

- CA5.1. Identificáronse os conceptos básicos da programación orientada a obxectos.

- CA5.2. Recoñecéronse os métodos de análise e modelaxe máis empregados no ám bito do desenvolvemento de aplicacións informáticas.

- CA5.3. Identificáronse as ferramentas para a elaboración de diagramas de clases.

- CA5.4. Interpretouse o significado de diagramas de clases.

- CA5.5. Instalouse o módulo do contorno integrado de desenvolvemento que permite o uso de diagramas de clases.

- CA5.6. Trazáronse diagramas de clases a partir das especificacións destas.

- CA5.7. Xerouse código a partir dun diagrama de clases.

- CA5.8. Xerouse un diagrama de clases mediante enxeñaría inversa.

_ RA6. Xera diagramas de comportamento e valora a súa importancia no desenvolve mento de aplicacións, empregando as ferramentas dispoñibles no contorno.

- CA6.1. Identificáronse os tipos de diagramas de comportamento.

- CA6.2. Recoñeceuse o significado dos diagramas de casos de uso.

- CA6.3. Interpretáronse diagramas de interacción.

- CA6.4. Elaboráronse diagramas de interacción sinxelos.

- CA6.5. Interpretouse o significado de diagramas de actividades.

- CA6.6. Elaboráronse diagramas de actividades sinxelos.

- CA6.7. Interpretáronse diagramas de estados.

- CA6.8. Formuláronse diagramas de estados sinxelos.

 

Contidos básicos

 

BC1. Desenvolvemento de software

_ Concepto de programa informático.

_ Fases do desenvolvemento dunha aplicación: análise, deseño, codificación, probas, do cumentación, explotación e mantemento, etc.

_ Código fonte, código obxecto e código executable. Máquinas virtuais e linguaxe inter media.

_ Tipos de linguaxes de programación.

_ Características das linguaxes máis difundidas.

 

_ Proceso de obtención de código executable a partir do código fonte: ferramentas impli cadas.

 

BC2. Instalación e uso de contornos de desenvolvemento

_ Funcións dun contorno de desenvolvemento.

_ Instalación dun contorno de desenvolvemento.

_ Ferramentas e asistentes do contorno.

_ Instalación e desinstalación de módulos adicionais.

_ Personalización do contorno.

_ Mecanismos de actualización.

_ Contornos de desenvolvemento máis empregados (libres e comerciais).

_ Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas e xeración de exe cutables.

_ Características dos contornos de desenvolvemento.

 

BC3. Deseño e realización de probas

_ Planificación de probas.

_ Tipos de probas: funcionais, estruturais, regresión, etc.

_ Procedementos e casos de proba.

_ Mecanismos e ferramentas de depuración: puntos de ruptura, inspección de variables, etc.

_ Validacións.

_ Probas de código: cubrimento, valores límite, clases de equivalencia, etc.

_ Normas de calidade.

_ Probas unitarias: ferramentas.

_ Automatización e documentación das probas.

 

BC4. Optimización e documentación

_ Refactorización: concepto, limitacións e patróns máis usuais.

_ Refactorización e probas. Ferramentas de axuda á refactorización.

_ Uso e configuración de analizadores de código.

_ Control de versións. Estrutura das ferramentas de control de versións. Repositorio. Fe rramentas de control de versións.

_ Clientes para control de versións. Integración no contorno de desenvolvemento.

_ Documentación. Uso de comentarios. Alternativas.

 

BC5. Elaboración de diagramas de clases

_ Clases: atributos, métodos e visibilidade.

_ Métodos de análise e modelaxe.

_ Obxectos: instanciación.

 

_ Relacións: herdanza, composición e agregación.

_ UML. Diagramas estruturais.

_ Notación dos diagramas de clases: interpretación.

_ Ferramentas de deseño de diagramas. Módulos integrados no contorno de desenvolve mento.

_ Creación de diagramas de clases.

_ Xeración de código desde o diagrama de clases.

_ Obtención do diagrama de clases a partir do código.

 

BC6. Elaboración de diagramas de comportamento

_ Tipos de diagramas de comportamento: campo de aplicación

_ Diagramas de casos de uso: actores, escenario e relación de comunicación.

_ Diagramas de interacción: tipos (diagramas de secuencia e de comunicación).

_ Diagramas de secuencia.

_ Diagramas de comunicación.

_ Diagramas de actividades.

_ Diagramas de estados.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de de senvolvedor de aplicacións.

Esta función abrangue aspectos como:

- Uso das ferramentas de software dispoñibles.

- Elaboración de documentación interna e técnica da aplicación.

- Elaboración e execución de probas.

- Optimización de código.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse no desenvolvemento de aplicacións.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais d), e), h), i), j) e r) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais d), f), h), i), j), r), t), v) e w).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo versarán sobre:

- Interpretación de documentación técnica.

- Instalación, configuración e personalización de diversos contornos de desenvolve mento.

- Uso de contornos de desenvolvemento para a edición e proba de aplicacións.

- Uso de ferramentas de depuración, optimización e documentación de aplicacións.

- Xeración de diagramas técnicos.

- Elaboración de documentación interna da aplicación.