MP0489 Módulo profesional: programación multimedia e dispositivos móbiles

_ Equivalencia en créditos ECTS: 7.

_ Código: MP0489.

_ Duración: 123 horas.

 

Unidade formativa 1: programación de dispositivos móbiles

_  Código: MP0489_12.

_ Duración: 58 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Aplica tecnoloxías de desenvolvemento para dispositivos móbiles, e avalía as sú as características e as súas capacidades.

- CA1.1. Analizáronse as limitacións que presenta a execución de aplicacións nos dis positivos móbiles.

- CA1.2. Recoñecéronse os sistemas operativos empregados en dispositivos móbiles e as súas características.

- CA1.3. Identificáronse as tecnoloxías de desenvolvemento de aplicacións para dis positivos móbiles.

- CA1.4. Instaláronse, configuráronse e utilizáronse contornos de traballo para o de senvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles.

- CA1.5. Identificáronse as configuracións en que se clasifican os dispositivos móbi les con base nas súas características.

- CA1.6. Describíronse os perfís que establecen a relación entre o dispositivo e a apli cación.

- CA1.7. Analizouse a estrutura de aplicacións existentes para dispositivos móbiles, e identificáronse as clases utilizadas.

- CA1.8. Realizáronse modificacións sobre aplicacións existentes.

- CA1.9. Utilizáronse emuladores para comprobar o funcionamento das aplicacións.

_ RA2. Desenvolve aplicacións para dispositivos móbiles, para o que analiza e emprega as tecnoloxías e as librarías específicas.

- CA2.1. Xerouse a estrutura de clases necesaria para a aplicación.

- CA2.2. Identificáronse as características das interfaces de usuario para dispositivos móbiles e técnicas específicas para o seu desenvolvemento e a súa adaptación.

- CA2.3. Analizáronse e utilizáronse as clases que modelan ventás, menús, alertas e controis para o desenvolvemento de aplicacións gráficas sinxelas.

- CA2.4. Utilizáronse as clases necesarias para a conexión e a comunicación con dis positivos sen fíos.

- CA2.5. Utilizáronse as clases necesarias para o intercambio de mensaxes de texto e multimedia.

- CA2.6. Utilizáronse as clases necesarias para establecer conexións e comunicacións HTTP e HTTPS.

- CA2.7. Utilizáronse as clases necesarias para establecer conexións con almacéns de datos con garantía da persistencia.

- CA2.8. Realizáronse probas de interacción entre o usuario e a aplicación para mello rar as aplicacións desenvolvidas a partir de emuladores.

- CA2.9. Empaquetáronse e despregáronse as aplicacións desenvolvidas en dispositi vos móbiles reais.

- CA2.10. Documentáronse os procesos necesarios para o desenvolvemento das apli cacións.

 

Contidos básicos

 

BC1. Análise de tecnoloxías para desenvolvemento de aplicacións en dispositivos móbi les

_ Limitacións que presenta a execución de aplicacións nos dispositivos móbiles: desco nexión, seguridade, memoria, consumo de batería, almacenamento, etc.

_ Sistemas operativos empregados en dispositivos móbiles.

_ Tecnoloxías de desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles.

_ Contornos integrados de traballo.

_ Módulos para o desenvolvemento de aplicacións móbiles.

_ Emuladores.

_ Configuracións: tipos e características. Dispositivos soportados.

_ Perfís: características, arquitectura e requisitos. Dispositivos soportados.

_ Ciclo de vida dunha aplicación: descubrimento, instalación, execución, actualización e borrado.

_ Estrutura dunha aplicación para dispositivo móbil.

_ Modificación de aplicacións existentes.

_ Uso do contorno de execución do administrador de aplicacións.

 

BC2. Programación de aplicacións para dispositivos móbiles

_ Ferramentas e fases de construción.

_ Estrutura de clases dunha aplicación.

_ Interfaces de usuario. Clases asociadas.

_ Contexto gráfico. Imaxes.

_ Técnicas de animación e son.

_ Comunicacións: clases asociadas. Tipos de conexións.

_ Xestión da comunicación sen fíos.

_ Envío e recepción de mensaxes de texto: seguridade e permisos.

_ Envío e recepción de mensaxaría multimedia: sincronización de contido; seguridade e permisos.

_ Manexo de conexións HTTP e HTTPS.

_ Bases de datos e almacenamento. 

_ Persistencia.

_ Eventos da interface.

_ Probas de interacción.

_ Descubrimento de servizos

_ Empaquetaxe e distribución.

_ Documentación do desenvolvemento das aplicacións.

 

Unidade formativa 2: programación multimedia e de xogos

_  Código: MP0489_22.

_ Duración: 65 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Desenvolve programas que integren contidos multimedia, para o que analiza e emprega as tecnoloxías e as librarías específicas.

- CA1.1. Recoñecéronse os formatos máis empregados para a codificación, o almace namento e a transmisión dixital de información multimedia.

- CA1.2. Analizáronse contornos de desenvolvemento multimedia.

- CA1.3. Recoñecéronse as clases que permiten a reprodución, a creación, a captura, o procesamento e o almacenamento de obxectos multimedia.

- CA1.4. Utilizáronse clases para crear e manipular figuras gráficas en 2D.

- CA1.5. Utilizáronse clases para reproducir e xestionar música e sons.

- CA1.6. Utilizáronse clases para a conversión de datos multimedia dun formato a ou tro.

- CA1.7. Utilizáronse clases para o control de eventos e excepcións, etc.

- CA1.8. Utilizáronse clases para a creación e o control de animacións.

- CA1.9. Utilizáronse clases para construír reprodutores de contidos multimedia.

- CA1.10. Depuráronse e documentáronse os programas desenvolvidos.

_ RA2. Analiza a arquitectura de xogos 2D e 3D seleccionando e probando motores de xogos.

- CA2.1. Identificáronse os elementos da arquitectura dun xogo 2D e 3D.

- CA2.2. Analizáronse as funcións e os compoñentes dun motor de xogos.

- CA2.3. Analizáronse contornos de desenvolvemento de xogos.

- CA2.4. Analizáronse motores de xogos, as súas características e as súas funcionali dades.

- CA2.5. Identificáronse os bloques funcionais dun xogo.

- CA2.6. Definíronse e executáronse procesos de rénder.

- CA2.7. Recoñeceuse a representación lóxica e espacial dunha escena gráfica sobre un xogo existente.

_ RA3. Desenvolve xogos 2D e 3D sinxelos utilizando motores de xogos.

- CA3.1. Deseñouse o proxecto de desenvolvemento dun xogo novo.

- CA3.2. Estableceuse a lóxica do xogo.

- CA3.3. Seleccionouse e instalouse o motor e o contorno de desenvolvemento.

- CA3.4. Creáronse obxectos e definíronse os fondos.

- CA3.5. Instaláronse e utilizáronse extensións para o manexo de escenas.

- CA3.6. Utilizáronse instrucións gráficas para determinar as propiedades finais da superficie dun obxecto ou dunha imaxe.

- CA3.7. Incorporóuselles son aos eventos do xogo.

- CA3.8. Desenvolvéronse e implantáronse xogos para dispositivos móbiles.

- CA3.9. Realizáronse probas de funcionamento e mellora dos xogos desenvolvidos.

- CA3.10. Documentáronse as fases de deseño e desenvolvemento dos xogos creados.

 

Contidos básicos

 

BC1. Uso de librarías multimedia integradas

_ Codificación, almacenamento e transmisión de información multimedia en formato di xital.

_ Tipoloxía e características das aplicacións multimedia.

_ Contornos de desenvolvemento de aplicacións con contido multimedia.

_ Arquitectura e instalación do API utilizado no desenvolvemento de aplicacións multi media.

_ Fontes de datos multimedia: clases.

_ Programación de aplicacións con gráficos en dúas dimensións.

_ Programación de aplicacións con música e sons.

_ Conversión de información multimedia.

_ Manexo de eventos e excepcións.

_ Reprodución e control de animacións.

_ Procesamento e reprodución de obxectos multimedia: clases, estados, métodos e even tos.

_ Documentación do desenvolvemento de aplicacións con contido multimedia.

 

BC2. Análise de motores de xogos

_ Animación 2D e 3D.

_ Arquitectura do xogo: compoñentes.

_ Motores de xogos: tipos e uso.

_ Áreas de especialización, librarías utilizadas e linguaxes de programación.

_ Compoñentes dun motor de xogos.

_ Librarías que proporcionan as funcións básicas dun motor 2D/3D.

_ API dos gráficos 3D.

_ Estudo de xogos existentes.

_ Aplicación de modificacións sobre xogos.

 

BC3. Desenvolvemento de xogos 2D e 3D

_ Proxecto de desenvolvemento: fases, estrutura e obxectivo.

_ Lóxica do xogo.

 

_ Contornos de desenvolvemento para xogos.

_ Integración do motor de xogos en contornos de desenvolvemento.

_ Obxectos gráficos.

_ Escenas e fondos.

_ Propiedades dos obxectos: luz, texturas, reflexos e sombras.

_ Aplicación das funcións do motor gráfico. Renderización.

_ Aplicación das funcións do grafo de escena. Tipos de nodos e o seu uso.

_ Incorporación de música e efectos sonoros.

_ Desenvolvemento de xogos para dispositivos móbiles.

_ Análise de execución. Optimización do código.

_ Documentación do desenvolvemento dos xogos creados.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de de senvolvemento de aplicacións multimedia, xogos e aplicacións adaptadas para a súa ex plotación en dispositivos móbiles.

Esta función abrangue aspectos como:

- Creación de aplicacións que abrangan contidos multimedia baseadas na inclusión de librarías específicas en función da tecnoloxía utilizada.

- Creación de aplicacións para dispositivos móbiles que garantan a persistencia dos datos e establecen conexións para permitir o seu intercambio.

- Desenvolvemento de xogos 2D e 3D utilizando a funcionalidade dos motores de xo gos, así como a súa posta a punto e a implantación en dispositivos móbiles.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse no desenvolvemento de software multiplataforma en empresas especializadas na elaboración de contidos multime dia, software de entretemento e xogos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), r), s) e w) do ciclo formativo, e as competencias d), e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), s), t) e w).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo versarán sobre:

- Análise das tecnoloxías dispoñibles para dispositivos móbiles, as súas características e a súa funcionalidade.

- Uso de emuladores para avaliar o funcionamento das aplicacións para dispositivos móbiles desenvolvidas e das modificacións introducidas en aplicacións existentes.

- Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles que garantan a persisten cia dos datos e permitan o establecemento de conexións con outros dispositivos e o intercambio de datos.

- Desenvolvemento de aplicacións que integran obxectos multimedia.

- Análise de motores de xogos, as súas características e as súas funcionalidades.

- Desenvolvemento de xogos 2D e 3D aplicando técnicas específicas e utilizando ins trucións gráficas para establecer efectos sobre obxectos ou imaxe.