MP0491 Módulo profesional: sistemas de xestión empresarial

_ Equivalencia en créditos ECTS: 6.

_ Código: MP0491.

_ Duración: 87 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de rela cións con clientes (ERPCRM), recoñece as súas características e verifica a configura ción do sistema informático.

- CA1.1. Recoñecéronse os sistemas ERPCRM máis empregados na actualidade.

- CA1.2. Comparáronse sistemas ERPCRM en función das súas características e dos seus requisitos.

- CA1.3. Identificouse o sistema operativo acaído para cada sistema ERPCRM.

- CA1.4. Identificáronse a linguaxe de desenvolvemento e o sistema xestor de datos empregado por cada sistema ERPCRM.

- CA1.5. Verificáronse as configuracións do sistema operativo e do xestor de datos para garantir a funcionalidade do ERPCRM.

- CA1.6. Documentáronse as operacións realizadas.

- CA1.7. Documentáronse as incidencias producidas durante o proceso.

_ RA2. Implanta sistemas ERPCRM, para o que interpreta a documentación técnica e identifica as opcións e os módulos.

- CA2.1. Identificáronse os tipos de licenza.

- CA2.2. Identificáronse os módulos que compoñen o ERPCRM.

- CA2.3. Realizáronse instalacións monoposto.

- CA2.4. Realizáronse instalacións cliente/servidor.

- CA2.5. Configuráronse os módulos instalados.

- CA2.6. Realizáronse instalacións adaptadas ás necesidades formuladas en diferentes supostos.

- CA2.7. Verificouse o funcionamento do ERPCRM.

- CA2.8. Documentáronse as operacións realizadas e as incidencias.

_ RA3. Realiza operacións de xestión e consulta da información seguindo as especifica cións de deseño e utilizando as ferramentas proporcionadas polos sistemas ERPCRM.

- CA3.1. Utilizáronse ferramentas e linguaxes de consulta e manipulación de datos proporcionados polos sistemas ERPCRM.

- CA3.2. Xeráronse formularios.

- CA3.3. Xeráronse informes.

- CA3.4. Exportáronse datos e informes.

- CA3.5. Automatizáronse as extraccións de datos mediante procesos.

- CA3.6. Documentáronse as operacións realizadas e as incidencias observadas.

_ RA4. Adapta sistemas ERPCRM, para o que identifica os requisitos dun suposto em presarial e utiliza as ferramentas proporcionadas por eles.

- CA4.1. Identificáronse as posibilidades de adaptación do ERPCRM.

- CA4.2. Adaptáronse definicións de campos, táboas e vistas da base de datos do ERPCRM.

- CA4.3. Adaptáronse consultas.

- CA4.4. Adaptáronse interfaces de entrada de datos e de procesos.

- CA4.5. Personalizáronse informes.

- CA4.6. Adaptáronse procedementos almacenados de servidor.

- CA4.7. Realizáronse probas das adaptacións realizadas no ERPCRM.

- CA4.8. Documentáronse as operacións realizadas e as incidencias observadas.

_ RA5. Desenvolve compoñentes para un sistema ERPCRM, para o que analiza e utiliza a linguaxe de programación incorporada.

- CA5.1. Recoñecéronse as sentenzas da linguaxe propia do sistema ERPCRM.

- CA5.2. Utilizáronse os elementos de programación da linguaxe para crear compo ñentes de manipulación de datos.

- CA5.3. Modificáronse compoñentes de software para lle engadir funcionalidade no va ao sistema.

- CA5.4. Integráronse os novos compoñentes de software no sistema ERPCRM.

- CA5.5. Verificouse o correcto funcionamento dos compoñentes creados.

- CA5.6. Documentáronse todos os compoñentes creados ou modificados.

 

Contidos básicos

 

BC1. Identificación de sistemas ERPCRM

_ Introdución e evolución da informática de xestión empresarial.

_ Concepto de sistema de planificación de recursos empresariais (ERP).

_ Características, requisitos, vantaxes e inconvenientes dos ERP actuais.

_ Concepto de sistema de xestión de relacións con clientes (CRM).

_ Características, requisitos, vantaxes e inconvenientes dos CRM actuais.

_ Arquitectura dos sistemas ERPCRM.

_ Sistemas operativos libres e propietarios compatibles co software.

_ Sistemas xestores de bases de datos e linguaxes de desenvolvemento compatibles co software.

_ Configuración da plataforma.

_ Verificación da instalación, e configuración dos sistemas operativos e de xestión de da tos.

 

BC2. Instalación e configuración de sistemas ERPCRM

_ Tipos de licenza.

_ Tipos de instalación: monoposto e cliente/servidor.

_ Módulos dun sistema ERPCRM: descrición, tipoloxía e conexión entre módulos.

_ Procesos de instalación do sistema ERPCRM.

_ Parámetros de configuración do sistema ERPCRM: descrición, tipoloxía e uso. 

_ Actualización do sistema ERPCRM.

_ Servizos de acceso ao sistema ERPCRM: características e parámetros de configura ción, e instalación.

_ Contornos de desenvolvemento, probas e explotación.

_ Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 

BC3. Organización e consulta da información

_ Definición de campos.

_ Consultas de acceso a datos.

_ Interfaces de entrada de datos e de procesos. Formularios.

_ Informes e listaxes da aplicación.

_ Cálculos de pedidos, albarás, facturas, asentos predefinidos, rastrexabilidade, produ ción, etc.

_ Gráficos.

_ Procesos de extracción de datos en sistemas de ERPCRM e almacéns de datos.

_ Ferramentas de monitorización e de avaliación do rendemento.

_ Incidencias: identificación e resolución.

 

BC4. Adaptación de sistemas ERPCRM para a súa implantación nunha empresa

_ Tipos de empresa. Necesidades da empresa.

_ Selección dos módulos do sistema ERPCRM.

_ Adaptación de táboas e vistas.

_ Consultas necesarias para obter información.

_ Creación de formularios, informes e gráficos personalizados.

_ Adaptación de procedementos almacenados.

_ Probas das adaptacións do ERPCRM.

 

BC5. Desenvolvemento de compoñentes

_ Técnicas e estándares das linguaxes propias dos sistemas ERPCRM.

_ Linguaxe proporcionada polos sistemas ERPCRM.

_ Contornos e ferramentas de desenvolvemento en sistemas ERPCRM.

_ Inserción, modificación e eliminación de datos nos obxectos.

_ Operacións de consulta. Ferramentas.

_ Modificación, creación e eliminación de formularios e informes en sistemas ERP CRM.

_ Chamadas a funcións. Librarías de funcións (API).

_ Verificación do correcto funcionamento dos compoñentes creados.

_ Manexo de erros.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de im plantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

Esta función abrangue aspectos como:

- Instalación, configuración e explotación de sistemas ERPCRM.

- Supervisión na implantación de sistemas ERPCRM.

- Mantemento e consulta da información de sistemas ERPCRM.

- Adaptación de ERPCRM ás necesidades da empresa.

- Desenvolvemento de novos compoñentes para ERPCRM.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na área de sistemas e de senvolvemento de software no contorno empresarial.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), e), f), l), o), p), q) e w) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), e), f), l), o), p), q), s), t) e u).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo están relacionadas con:

- Identificación do hardware necesario.

- Análise dos cambios e das novidades que se producen nos sistemas de xestión em presarial.

- Interpretación de documentación técnica.

- Instalación e actualización de sistemas ERPCRM.

- Selección e instalación de módulos en función das necesidades presentadas.

- Adaptación de sistemas ERPCRM ás necesidades dun suposto formulado.

- Verificación da seguridade de acceso.

- Elaboración de documentación técnica.

- Desenvolvemento de novos compoñentes.