MP0495 Módulo profesional: formación en centros de traballo

_ Equivalencia en créditos ECTS: 22.

_ Código: MP0495.

_ Duración: 384 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de evaluacion

_ RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación co desenvolvemen to e a comercialización dos produtos que obtén.

- CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.

- CA1.2. Recoñecéronse as relacións organizativas e funcionais do departamento de control de calidade cos demais departamentos da empresa.

- CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción, almacenamento, etc.

- CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proce so produtivo.

- CA1.5. Relacionáronse as competencias profesionais, persoais e sociais dos recursos humanos co desenvolvemento da actividade produtiva.

- CA1.6. Relacionáronse características do mercado, tipos de clientes e provedores, e a súa posible influencia no desenvolvemento da actividade empresarial.

- CA1.7. Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes nesta activida de.

- CA1.8. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes da estrutura da empresa fronte a outro tipo de organizacións empresariais.

_ RA2. Exerce a actividade profesional aplicando hábitos éticos e laborais acordes coas características do posto de traballo e os procedementos establecidos na empresa.

- CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:

- Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo.

- Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, seguridade e hixiene no posto de traballo, responsabilidade, etc.).

- Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional e as medidas de protección persoal.

- Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.

- Dinámica relacional con respecto ao equipo de traballo e á estrutura xerárquica establecida na empresa.

- Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.

- Necesidades formativas específicas para a inserción e a reinserción laboral.

- CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais que cumpra apli car na actividade profesional e os aspectos fundamentais da lei de prevención de ris cos laborais.

- CA2.3. Utilizáronse equipamentos de protección individual adecuados aos riscos da actividade profesional e ás normas da empresa. 

- CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo medio nas actividades de senvolvidas, e aplicáronse as normas internas e externas ao respecto.

- CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de  traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade.

- CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse do traballo asignado.

- CA2.7. Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa respon sable en cada situación e cos membros do equipo, e mantívose un trato fluído e co rrecto.

- CA2.8. Valorouse a importancia da actividade propia e a adaptación aos cambios de tarefas asignadas no desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa, inte grándose nas novas funcións.

- CA2.9. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e os procede mentos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa.

_ RA3. Organiza os traballos que cumpra desenvolver e identifica as tarefas asignadas a partir da planificación de proxectos, interpretando documentación específica.

- CA3.1. Interpretouse a normativa e a bibliografía adecuadas para o tipo de tarefa que cumpra desenvolver.

- CA3.2. Recoñeceuse en que fases do proceso ou do proxecto se encadran as tarefas que se vaian realizar.

- CA3.3. Planificouse o traballo para cada tarefa, establecendo as fases por orde de prioridade.

- CA3.4. Identificáronse os equipamentos e os servizos auxiliares necesarios para o desenvolvemento da tarefa encomendada.

- CA3.5. Organizouse o aprovisionamento e o almacenamento dos recursos materiais.

- CA3.6. Valorouse a orde e o método na realización das tarefas.

- CA3.7. Identificouse a normativa á que cumpra aterse segundo cada tarefa.

_ RA4. Xestiona e utiliza sistemas informáticos e contornos de desenvolvemento, e ava lía os seus requisitos e as súas características en función do propósito de uso.

- CA4.1. Traballouse sobre diferentes sistemas informáticos e identificouse en cada caso o seu hardware, os sistemas operativos, as aplicacións instaladas e as restricións ou condicións específicas de uso.

- CA4.2. Xestionouse a información en diversos sistemas, aplicando medidas que aseguren a integridade e a dispoñibilidade dos datos.

- CA4.3. Participouse na xestión de recursos en rede identificando as restricións de seguridade existentes.

- CA4.4. Utilizáronse aplicacións informáticas para elaborar, distribuír e manter do cumentación técnica e de asistencia a usuarios.

- CA4.5. Utilizáronse contornos de desenvolvemento para editar, depurar, probar e documentar código, ademais de xerar executables.

- CA4.6. Xestionáronse contornos de desenvolvemento engadindo e empregando complementos específicos nas fases de proxectos de desenvolvemento.

_ RA5. Participa no desenvolvemento de aplicacións con acceso a datos, planificando a estrutura da base de datos e avaliando o alcance e a repercusión das transaccións.

- CA5.1. Interpretouse o deseño lóxico de bases de datos que aseguran a accesibilida de aos datos.

- CA5.2. Participouse na materialización do deseño lóxico sobre algún sistema xestor de bases de datos.

- CA5.3. Utilizáronse bases de datos aplicando técnicas para manter a persistencia da información.

- CA5.4. Executáronse consultas directas e procedementos capaces de xestionar e al macenar obxectos e datos da base de datos.

- CA5.5. Establecéronse conexións con bases de datos para executar consultas e recu perar os resultados en obxectos de acceso a datos.

- CA5.6. Desenvolvéronse formularios e informes como parte de aplicacións que xes tionan de forma integral a información almacenada nunha base de datos.

- CA5.7. Comprobouse a configuración dos servizos de rede para garantir a execución segura das aplicacións clienteservidor.

- CA5.8. Elaborouse a documentación asociada á xestión das bases de datos emprega das e as aplicacións desenvolvidas.

_ RA6. Intervén no desenvolvemento de xogos, aplicacións multimedia e aplicacións pa ra dispositivos móbiles empregando as ferramentas e as linguaxes específicas, e cum prindo o guión e as especificacións establecidas.

- CA6.1. Manipulouse material multimedia en múltiples formatos, analizando e utili zando librarías específicas para a conversión entre formatos e para a integración de contidos multimedia nunha aplicación.

- CA6.2. Participouse na preparación e na integración de materiais multimedia nunha aplicación, seguindo as instrucións do equipo de deseño.

- CA6.3. Utilizáronse e xestionáronse contornos de desenvolvemento específicos para aplicacións destinadas a dispositivos móbiles, así como contornos e motores para o desenvolvemento de xogos.

- CA6.4. Colaborouse no desenvolvemento de aplicacións interactivas para dispositi vos móbiles, baseadas no manexo de eventos e na integración de elementos interac tivos e animacións.

- CA6.5. Verificouse a usabilidade das aplicacións desenvolvidas, colaborando nos cambios e nas medidas necesarias para cumprir os niveis esixidos.

- CA6.6. Participouse no desenvolvemento de xogos e aplicacións no ámbito do entre temento empregando distintas técnicas, motores e contornos de desenvolvemento.

_ RA7. Colabora no desenvolvemento e na proba de aplicacións multiplataforma, desde a interface ata a programación de procesos e servizos, incluíndo a súa empaquetaxe e a súa distribución, así como todas as axudas e documentacións asociadas.

- CA7.1. Participouse no desenvolvemento da interface para aplicacións multiplata forma empregando compoñentes visuais estándar ou definindo compoñentes perso nalizados.

- CA7.2. Creáronse axudas xerais e axudas sensibles ao contexto para as aplicacións desenvolvidas, empregando ferramentas específicas.

- CA7.3. Creáronse titoriais, e manuais de usuario, de instalación e de configuración das aplicacións desenvolvidas.

- CA7.4. Empaquetáronse aplicacións para a súa distribución preparando paquetes au toinstalables coa aplicación e todos os seus elementos de axuda e asistencia incorpo rados.

- CA7.5. Aplicáronse técnicas de programación multifío e mecanismos de comunica ción habitualmente empregados para desenvolver aplicacións en rede, e valorouse a súa repercusión.

- CA7.6. Participouse na definición e na elaboración da documentación e do resto de compoñentes empregados nos protocolos de asistencia ao usuario da aplicación.

_ RA8. Participa no proceso de implantación e adaptación de sistemas de xestión de re cursos e de planificación empresarial (ERPCRM), analizando as súas características e valorando os cambios realizados.

- CA8.1. Recoñeceuse a funcionalidade dos sistemas ERPCRM nun suposto empre sarial real, avaliando a utilidade de cada un dos seus módulos.

- CA8.2. Participouse na instalación e na configuración de sistemas ERPCRM.

- CA8.3. Valorouse e analizouse o proceso de adaptación dun sistema ERPCRM aos requisitos dun suposto empresarial real.

- CA8.4. Interveuse na xestión da información almacenada en sistemas ERPCRM ga rantindo a súa integridade.

- CA8.5. Colaborouse no desenvolvemento de compoñentes personalizados para un sistema ERPCRM, utilizando a linguaxe de programación proporcionada polo sis tema.

Este módulo profesional contribúe a completar as competencias propias deste título que se alcanzaran no centro educativo ou a desenvolver competencias características de difícil consecución nel.