MP0441 Módulo profesional: técnica contable

_ Código: MP0441.

_ Duración: 133 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económi ca, e clasifícaos en masas patrimoniais.

- CA1.1. Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial.

- CA1.2. Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento.

- CA1.3. Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación habituais.

- CA1.4. Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patri monial.

- CA1.5. Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixi ble e o patrimonio neto.

- CA1.6. Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da acti vidade empresarial.

- CA1.7. Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais.

_ RA2. Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumen tos contables utilizados na empresa.

- CA.2.1. Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexisla ción española.

- CA.2.2. Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os ele mentos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e identificouse a súa estru tura.

- CA.2.3. Describíronse as características máis importantes do método de contabiliza ción por partida dobre.

- CA.2.4. Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

- CA.2.5. Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico para a identificación de erros e omisións nas anotacións das contas.

- CA.2.6. Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos.

- CA.2.7. Definiuse o concepto de resultado contable.

- CA.2.8. Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura.

- CA.2.9. Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ga nancias, e da memoria.

_ RA3. Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e media nas empresas (PXCPEME) e interpreta a súa estrutura.

- CA.3.1. Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC).

- CA.3.2. Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable.

- CA.3.3. Identificáronse as partes do PXCPEME.

- CA.3.4. Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXCPEME.

- CA.3.5. Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan.

- CA.3.6. Describiuse o sistema de codificación establecido no PXCPEME e a súa función na asociación e na desagregación da información contable.

- CA.3.7. Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXCPEME.

- CA.3.8. Identificáronse as contas anuais que establece o PXCPEME.

- CA.3.9. Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais.

_ RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía con table e os criterios do PXCPEME.

- CA.4.1. Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas ope racións básicas das empresas.

- CA.4.2. Codificáronse as contas consonte o PXCPEME.

- CA.4.3. Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC PEME.

- CA.4.4. Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

- CA.4.5. Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio eco nómico básico.

- CA.4.6. Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

_ RA5. Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas especí ficas, e valora a súa eficiencia na xestión do plan de contas.

- CA.5.1. Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que pro cedan da documentación soporte, seguindo os procedementos establecidos.

- CA.5.2. Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos prede finidos, seguindo os procedementos establecidos.

- CA.5.3. Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

- CA.5.4. Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización corres pondente.

- CA.5.5. Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática se guindo os procedementos establecidos.

- CA.5.6. Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de acordo coa natureza económica da operación.

- CA.5.7. Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación, recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de atención á cliente la da empresa creadora do software.

- CA.5.8. Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movemen tos respectivos, así como da colección de apuntamentos predefinidos.

- CA.5.9. Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como a xestión administrativa da copia de seguridade, nun tempo axeitado e cos métodos apropiados.

 

Contidos básicos

 

BC1. Elementos patrimoniais das organizacións económicas

_ Actividade empresarial:

- Actividade económica.

- Empresa: concepto e tipos.

- Ciclo económico da empresa

_ Patrimonio empresarial e contabilidade:

- Elementos patrimoniais.

- Masas patrimoniais.

_ Activo, pasivo e patrimonio neto dunha empresa.

_ Equilibrio patrimonial.

 

BC2. Metodoloxía contable

_ Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

_ Teoría das contas: concepto, estrutura e tipos de contas.

_ Método por partida dobre.

_ Libros contables.

_ Desenvolvemento do ciclo contable.

 

BC3. Plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas

_ Normalización contable: o plan xeral de contabilidade.

_ Marco conceptual do PXC: principios contables.

_ Normas de rexistro e valoración.

_ Contas anuais.

_ Cadro de contas.

_ Definicións e relacións contables.

 

BC4. Contabilización dos feitos económicos básicos da empresa

_ Compra e venda de mercadorías.

_ Existencias de mercadorías.

_ Outros gastos e ingresos.

_ Inmobilizado material: amortización e baixa contable.

_ Fontes de financiamento.

_ Operacións de fin de exercicio. Pechamento contable.

 

BC5. Operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas específicas

_ Xestión das partidas contables nunha aplicación informática.

_ Operacións de mantemento básico de aplicacións

_ Asentamentos predefinidos.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio na área contable da empresa

Esta función abrangue aspectos como:

- Especificación dos elementos patrimoniais.

- Caracterización da metodoloxía contable.

- Codificación dos elementos patrimoniais en contas segundo o PXC.

- Rexistro de feitos económicos básicos.

- Uso de aplicacións informáticas específicas.

- Actualización do plan contable na aplicación informática.

- Copias de seguridade.

 

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na área contable de peque nas e medianas empresas de calquera sector de actividade.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), f), g), h) e q) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), c), d) e r).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Clasificación dos elementos patrimoniais.

- Aplicación de normas contables establecidas no PXCPEME e demais lexislación mercantil.

- Rexistro contable de feitos económicos básicos.

- Uso de aplicacións informáticas de contabilidade.