Centro de formación profesional

La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

MP0442 Módulo profesional: operacións administrativas de recursos humanos

_ Código: MP0442.

_ Duración: 123 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada.

- CA1.1. Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais.

- CA1.2. Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos huma nos, así como as principais políticas de xestión do capital humano das organizacións.

- CA1.3. Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección.

- CA1.4. Caracterizáronse os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun proceso de selección, utilizado as canles convencionais ou telemáticas.

- CA1.5. Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un proceso de selección de persoal.

- CA1.6. Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuan titativos documentais e informáticos de cada participante, e elaboráronse os infor mes apropiados.

- CA1.7. Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e beneficios, así como a de inte rese xeral para o persoal.

- CA1.8. Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo emprego.

- CA1.9. Realizáronse consultas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráron se listaxes e informes sobre diversos datos de xestión do persoal.

- CA1.10. Aplicáronse os criterios, as normas e os procesos de calidade establecidos, na procura dunha xestión eficaz.

_ RA2. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemen to, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación xerada.

- CA2.1. Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos plans de carreira do persoal.

- CA2.2. Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación (manuais, listaxes, horarios e follas de control).

- CA2.3. Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes, preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de formación nun caso empresarial dado, e contactouse con elas.

- CA2.4. Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa contía e dos seus requisitos.

- CA2.5. Organizáronse listaxes de actividades de formación e reciclaxe en función de programas subvencionados.

- CA2.6. Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuan titativos documentais e informáticos de cada participante. 

- CA2.7. Actualizouse a información sobre formación, desenvolvemento, compensa ción e beneficios, así como a de interese xeral para o persoal, nas canles de comuni cación internas.

- CA2.8. Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal.

- CA2.9. Realizáronse consultas básicas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráronse listaxes e informes.

- CA2.10. Aplicouse ao seu nivel a normativa de protección de datos relativa á segu ridade, a confidencialidade, a integridade, o mantemento e a accesibilidade á infor mación.

_ RA3. Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral.

- CA3.1. Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais estableci das na Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e nos contratos.

- CA3.2. Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais máis habituais segundo a normativa laboral.

- CA3.3. Formalizáronse os contratos laborais.

- CA3.4. Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organismos públicos correspondentes.

- CA3.5. Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social.

- CA3.6. Obtivéronse as táboas, os baremos e as referencias sobre as condicións labo rais: convenio colectivo, bases e tipos de cotización á Seguridade Social, e reten cións do IRPF.

- CA3.7. Aplicáronse as normas de cotización á Seguridade Social referentes a condi cións laborais, prazos de pagamento e fórmulas de aprazamento.

- CA3.8. Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os elemen tos básicos da liquidación.

- CA3.9. Rexistrouse a información xerada nos respectivos expedientes de persoal.

- CA3.10. Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na xestión e na conservación da información.

_ RA4. Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do perso al, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a normativa.

- CA4.1. Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e di ferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

- CA4.2. Distinguíronse os réximes da Seguridade Social.

- CA4.3. Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias.

- CA4.4. Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións sa lariais e das situacións que máis comunmente as modifican.

- CA4.5. Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.

- CA4.6. Tivéronse en conta os prazos establecidos para o pagamento de cotas á Se guridade Social e para retencións, así como as fórmulas de aprazamento, segundo os casos.

- CA4.7. Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control.

- CA4.8. Creáronse os ficheiros de remisión electrónica, tanto para entidades financei ras como para a Administración.

- CA4.9. Valoráronse as consecuencias de non cumprir os prazos previstos na presen tación de documentación e pagamento.

- CA4.10. Realizáronse periodicamente copias de seguridade informáticas para garan tir a conservación dos datos na súa integridade.

_ RA5. Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa.

- CA5.1. Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas comunicacións internas.

- CA5.2. Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial, incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.

- CA5.3. Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado follas de cálculo e formatos de gráficos.

- CA5.4. Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplicacións de procesamento de texto e presentacións.

- CA5.5. Realizouse o seguimento de control de presenza para conseguir a eficiencia da empresa.

- CA5.6. Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de per soal.

_ RA6. Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a súa inci dencia nun sistema integrado de xestión administrativa.

- CA6.1. Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade.

- CA6.2. Valorouse a integración dos procesos de recursos humanos con outros pro cesos administrativos da empresa.

- CA6.3. Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais no sector.

- CA6.4. Aplicáronse os procesos para reducir o impacto ambiental da súa actividade.

- CA6.5. Aplicáronse na elaboración e na conservación da documentación as técnicas de 3R (reducir, reutilizar e reciclar).

 

Contidos básicos

 

BC1. Tramitación administrativa dos procesos de captación e selección de persoal

_ Fontes da normativa laboral.

_ Funcións do departamento de recursos humanos.

_ Políticas de xestión de captación do capital humano na empresa.

_ Fontes externas e internas de recrutamento.

_ Métodos de selección de persoal: probas de selección, entrevista, dinámica de grupos e centros de avaliación.

_ Adaptación ao novo emprego.

_ Subvencións. Fontes de subvencións.

_ Políticas de xestión de persoal.

 

BC2. Tramitación administrativa da formación, o desenvolvemento e a compensación do persoal

_ Políticas e procedementos administrativos relacionados coa motivación e coa forma ción.

_ Principais técnicas de formación empresarial.

_ Entidades de formación.

_ Control das compensacións, os incentivos e os beneficios do persoal.

 

BC3. Confección da documentación do contrato de traballo, as súas modificacións e a súa extinción

_ Forma do contrato.

_ Modalidades de contratación.

_ Xornada de traballo e calendario laboral.

_ Proceso e procedemento de contratación laboral. Rexistro.

_ Afiliación e alta na Seguridade Social.

_ Documentación e formalización do contrato de traballo.

_ Suspensión e extinción do contrato de traballo.

_ Liquidación.

 

BC4. Elaboración da documentación correspondente ao pagamento do salario e obrigas inherentes

_ Réximes do sistema da Seguridade Social.

_ Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

_ Confección do recibo de salarios.

_ Cotizacións á Seguridade Social.

_ Tipos e bases de cotización.

 

BC5. Elaboración da documentación relativa ás incidencias na relación laboral

_ Control horario.

_ Absentismo.

_ Xestión de situacións especiais: incapacidade laboral, excedencias, permisos e viaxes.

 

BC6. Aplicación de procedementos de calidade de xestión integral dos recursos huma nos

_ Prevención de riscos laborais: saúde, dano e risco.

_ Fundamentos e principios básicos dun modelo de calidade total en recursos humanos.

_ Normativa de protección de datos de carácter persoal e confidencialidade.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que leva a cabo o departamento de recursos humanos.

A función de apoio administrativo abrangue aspectos como:

- Apoio administrativo e elaboración da documentación relativa á selección do perso al.

- Apoio administrativo e elaboración da documentación xerada na formación dos re cursos humanos.

- Apoio administrativo e elaboración da documentación e das comunicacións internas do departamento.

- Apoio administrativo e elaboración de documentación respecto aos sistemas de mo tivación.

- Xestión da documentación relativa á contratación e á remuneración do persoal.

- Xestión documental xerada na aplicación da normativa de protección de datos e de protección de riscos laborais, e aplicación dos procedementos de calidade.

 

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en tarefas de apoio admi nistrativo ás tarefas que desenvolva o departamento ou a sección de recursos humanos de calquera tipo de empresa ou entidade, con independencia da súa actividade económica.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), k), l), r) e t) do ci clo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), f), g), n), o), p) e r).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Identificación e xestión da documentación relativa aos procesos de selección, for mación, motivación, comunicación interna, e organización e control de incidencias dos recursos humanos.

- Identificación da normativa laboral que afecta o persoal traballador, manexo dos contratos máis comunmente utilizados e lectura comprensiva dos convenios colecti vos de aplicación.

- Formalización de recibos de salario de diferentes características, e doutros documen tos de cotización.

- Revisión das páxinas web dos organismos relacionados coa xestión do persoal, e xestión telemática da documentación xerada.

- Análise da lei de protección de datos de carácter persoal, e aplicación ao persoal du nha empresa.