MP0442 Módulo profesional: operacións administrativas de recursos humanos

_ Código: MP0442.

_ Duración: 123 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada.

- CA1.1. Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais.

- CA1.2. Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos huma nos, así como as principais políticas de xestión do capital humano das organizacións.

- CA1.3. Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección.

- CA1.4. Caracterizáronse os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun proceso de selección, utilizado as canles convencionais ou telemáticas.

- CA1.5. Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un proceso de selección de persoal.

- CA1.6. Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuan titativos documentais e informáticos de cada participante, e elaboráronse os infor mes apropiados.

- CA1.7. Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e beneficios, así como a de inte rese xeral para o persoal.

- CA1.8. Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo emprego.

- CA1.9. Realizáronse consultas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráron se listaxes e informes sobre diversos datos de xestión do persoal.

- CA1.10. Aplicáronse os criterios, as normas e os procesos de calidade establecidos, na procura dunha xestión eficaz.

_ RA2. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemen to, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación xerada.

- CA2.1. Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos plans de carreira do persoal.

- CA2.2. Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación (manuais, listaxes, horarios e follas de control).

- CA2.3. Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes, preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de formación nun caso empresarial dado, e contactouse con elas.

- CA2.4. Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa contía e dos seus requisitos.

- CA2.5. Organizáronse listaxes de actividades de formación e reciclaxe en función de programas subvencionados.

- CA2.6. Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuan titativos documentais e informáticos de cada participante. 

- CA2.7. Actualizouse a información sobre formación, desenvolvemento, compensa ción e beneficios, así como a de interese xeral para o persoal, nas canles de comuni cación internas.

- CA2.8. Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal.

- CA2.9. Realizáronse consultas básicas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráronse listaxes e informes.

- CA2.10. Aplicouse ao seu nivel a normativa de protección de datos relativa á segu ridade, a confidencialidade, a integridade, o mantemento e a accesibilidade á infor mación.

_ RA3. Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral.

- CA3.1. Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais estableci das na Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e nos contratos.

- CA3.2. Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais máis habituais segundo a normativa laboral.

- CA3.3. Formalizáronse os contratos laborais.

- CA3.4. Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organismos públicos correspondentes.

- CA3.5. Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social.

- CA3.6. Obtivéronse as táboas, os baremos e as referencias sobre as condicións labo rais: convenio colectivo, bases e tipos de cotización á Seguridade Social, e reten cións do IRPF.

- CA3.7. Aplicáronse as normas de cotización á Seguridade Social referentes a condi cións laborais, prazos de pagamento e fórmulas de aprazamento.

- CA3.8. Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os elemen tos básicos da liquidación.

- CA3.9. Rexistrouse a información xerada nos respectivos expedientes de persoal.

- CA3.10. Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na xestión e na conservación da información.

_ RA4. Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do perso al, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a normativa.

- CA4.1. Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e di ferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

- CA4.2. Distinguíronse os réximes da Seguridade Social.

- CA4.3. Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias.

- CA4.4. Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións sa lariais e das situacións que máis comunmente as modifican.

- CA4.5. Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.

- CA4.6. Tivéronse en conta os prazos establecidos para o pagamento de cotas á Se guridade Social e para retencións, así como as fórmulas de aprazamento, segundo os casos.

- CA4.7. Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control.

- CA4.8. Creáronse os ficheiros de remisión electrónica, tanto para entidades financei ras como para a Administración.

- CA4.9. Valoráronse as consecuencias de non cumprir os prazos previstos na presen tación de documentación e pagamento.

- CA4.10. Realizáronse periodicamente copias de seguridade informáticas para garan tir a conservación dos datos na súa integridade.

_ RA5. Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa.

- CA5.1. Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas comunicacións internas.

- CA5.2. Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial, incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.

- CA5.3. Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado follas de cálculo e formatos de gráficos.

- CA5.4. Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplicacións de procesamento de texto e presentacións.

- CA5.5. Realizouse o seguimento de control de presenza para conseguir a eficiencia da empresa.

- CA5.6. Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de per soal.

_ RA6. Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a súa inci dencia nun sistema integrado de xestión administrativa.

- CA6.1. Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade.

- CA6.2. Valorouse a integración dos procesos de recursos humanos con outros pro cesos administrativos da empresa.

- CA6.3. Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais no sector.

- CA6.4. Aplicáronse os procesos para reducir o impacto ambiental da súa actividade.

- CA6.5. Aplicáronse na elaboración e na conservación da documentación as técnicas de 3R (reducir, reutilizar e reciclar).

 

Contidos básicos

 

BC1. Tramitación administrativa dos procesos de captación e selección de persoal

_ Fontes da normativa laboral.

_ Funcións do departamento de recursos humanos.

_ Políticas de xestión de captación do capital humano na empresa.

_ Fontes externas e internas de recrutamento.

_ Métodos de selección de persoal: probas de selección, entrevista, dinámica de grupos e centros de avaliación.

_ Adaptación ao novo emprego.

_ Subvencións. Fontes de subvencións.

_ Políticas de xestión de persoal.

 

BC2. Tramitación administrativa da formación, o desenvolvemento e a compensación do persoal

_ Políticas e procedementos administrativos relacionados coa motivación e coa forma ción.

_ Principais técnicas de formación empresarial.

_ Entidades de formación.

_ Control das compensacións, os incentivos e os beneficios do persoal.

 

BC3. Confección da documentación do contrato de traballo, as súas modificacións e a súa extinción

_ Forma do contrato.

_ Modalidades de contratación.

_ Xornada de traballo e calendario laboral.

_ Proceso e procedemento de contratación laboral. Rexistro.

_ Afiliación e alta na Seguridade Social.

_ Documentación e formalización do contrato de traballo.

_ Suspensión e extinción do contrato de traballo.

_ Liquidación.

 

BC4. Elaboración da documentación correspondente ao pagamento do salario e obrigas inherentes

_ Réximes do sistema da Seguridade Social.

_ Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

_ Confección do recibo de salarios.

_ Cotizacións á Seguridade Social.

_ Tipos e bases de cotización.

 

BC5. Elaboración da documentación relativa ás incidencias na relación laboral

_ Control horario.

_ Absentismo.

_ Xestión de situacións especiais: incapacidade laboral, excedencias, permisos e viaxes.

 

BC6. Aplicación de procedementos de calidade de xestión integral dos recursos huma nos

_ Prevención de riscos laborais: saúde, dano e risco.

_ Fundamentos e principios básicos dun modelo de calidade total en recursos humanos.

_ Normativa de protección de datos de carácter persoal e confidencialidade.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que leva a cabo o departamento de recursos humanos.

A función de apoio administrativo abrangue aspectos como:

- Apoio administrativo e elaboración da documentación relativa á selección do perso al.

- Apoio administrativo e elaboración da documentación xerada na formación dos re cursos humanos.

- Apoio administrativo e elaboración da documentación e das comunicacións internas do departamento.

- Apoio administrativo e elaboración de documentación respecto aos sistemas de mo tivación.

- Xestión da documentación relativa á contratación e á remuneración do persoal.

- Xestión documental xerada na aplicación da normativa de protección de datos e de protección de riscos laborais, e aplicación dos procedementos de calidade.

 

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en tarefas de apoio admi nistrativo ás tarefas que desenvolva o departamento ou a sección de recursos humanos de calquera tipo de empresa ou entidade, con independencia da súa actividade económica.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), k), l), r) e t) do ci clo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), f), g), n), o), p) e r).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Identificación e xestión da documentación relativa aos procesos de selección, for mación, motivación, comunicación interna, e organización e control de incidencias dos recursos humanos.

- Identificación da normativa laboral que afecta o persoal traballador, manexo dos contratos máis comunmente utilizados e lectura comprensiva dos convenios colecti vos de aplicación.

- Formalización de recibos de salario de diferentes características, e doutros documen tos de cotización.

- Revisión das páxinas web dos organismos relacionados coa xestión do persoal, e xestión telemática da documentación xerada.

- Análise da lei de protección de datos de carácter persoal, e aplicación ao persoal du nha empresa.