Centro de formación profesional

La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

MP0451 Módulo profesional: formación en centros de traballo

_ Código: MP0451.

_ Duración: 410 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coas funcións in ternas e externas, e co sector económico ao que pertenza ou no que se ache a súa clien tela.

- CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.

- CA1.2. Comprobouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo existentes no sector.

- CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientes co desenvol vemento da actividade empresarial.

- CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da presta ción do servizo.

- CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desen volvemento óptimo da actividade.

- CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta activi dade.

_ RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da actividade profesional de acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na empresa.

- CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:

- Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo.

- Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo.

- Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.

- Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.

- Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa.

- Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.

- Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito cientí fico e técnico do bo facer profesional.

- CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fun damentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profe sional.

- CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa.

- CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo medio nas actividades desenvolvi das.

- CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de  traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade.

- CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as ins trucións recibidas.

- CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada si tuación e cos membros do equipo.

- CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias salientables que se presenten.

- CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas.

- CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no de senvolvemento do traballo propio.

_ RA3. Rexistra ordes, documentos e comunicacións, e interpreta o seu contido.

- CA3.1. Identificáronse os medios e os materiais necesarios para a recepción e a in terpretación de documentos e comunicacións.

- CA3.2. Identificouse a información que conteñen as ordes, os documentos e as co municacións.

- CA3.3. Determinouse a urxencia e a importancia da información recibida.

- CA3.4. Determináronse as tarefas asociadas ás ordes, aos documentos e ás comuni cacións recibidas.

- CA3.5. Recoñecéronse e determináronse os recursos necesarios para executar as or des recibidas.

- CA3.6. Clasificáronse as comunicacións ou os documentos para a súa posterior tra mitación.

- CA3.7. Derivouse ao departamento correspondente a interpretación ou a execución da tarefa asociada á devandita información.

- CA3.8. Aplicáronse os procedementos e os criterios internos da empresa.

_ RA4. Elabora documentos ou comunicacións, seguindo os criterios establecidos pola empresa e a normativa.

- CA4.1. Identificáronse os documentos habituais de uso na empresa.

- CA4.2. Identificouse o documento que haxa que formalizar.

- CA4.3. Recoñeceuse a normativa reguladora para a elaboración de documentos es pecíficos da xestión administrativa dunha empresa.

- CA4.4. Obtívose a información necesaria para a elaboración dos documentos.

- CA4.5. Utilizáronse os medios ou os soportes axeitados na formalización dos docu mentos.

- CA4.6. Realizáronse as comprobacións e os cálculos matemáticos necesarios.

- CA4.7. Formalizáronse os campos dos documentos que cumpra elaborar.

- CA4.8. Utilizouse a linguaxe e a escritura dun xeito correcto e adaptado ás caracte rísticas da tarefa que se realice.

- CA4.9. Identificouse o receptor do documento ou da comunicación.

- CA4.10. Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación.

_ RA5. Tramita e xestiona a documentación administrativa, seguindo os criterios estable cidos pola empresa e consonte a normativa.

- CA5.1. Efectuáronse comprobacións e revisións dos documentos elaborados e/ou recibidos.

- CA5.2. Presentáronse os documentos ante os responsables dos departamentos da empresa.

- CA5.3. Presentáronse os documentos ante as correspondentes administracións e or ganizacións externas á empresa.

- CA5.4. Cumpríronse os prazos correspondentes para a xestión da documentación.

- CA5.5. Utilizáronse as canles de comunicación axeitadas.

- CA5.6. Recoñeceuse a normativa reguladora.

- CA5.7. Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación.

_ RA6. Rexistra e arquiva a documentación administrativa, seguindo os criterios estable cidos pola empresa e consonte a normativa.

- CA6.1. Identificáronse os sistemas de rexistro e arquivo utilizados na empresa.

- CA6.2. Utilizáronse os medios ou os soportes de rexistro máis adecuados.

- CA6.3. Formalizáronse os libros de rexistro.

- CA6.4. Aplicáronse as técnicas de organización da documentación utilizada na em presa.

- CA6.5. Realizáronse as tarefas con orde e limpeza.

- CA6.6. Recoñeceuse a normativa reguladora.

- CA6.7. Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación.

- CA6.8. Aplicáronse os sistemas de arquivo da información.

_ RA7. Realiza operacións de venda, promoción de produtos e atención á clientela con sonte as características e os criterios establecidos pola empresa, colaborando coa súa área comercial.

- CA7.1. Elaboráronse ofertas adaptadas ás necesidades da clientela conforme os ob xectivos comerciais e as condicións de venda da empresa.

- CA7.2. Ofrecéronselle á clientela solucións ou vías de solución ante reclamacións presentadas.

- CA7.3. Aplicáronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que faciliten a empatía coa clientela.

- CA7.4. Mantívose unha aptitude que facilite a decisión de compra.

- CA7.5. Aplicáronse técnicas de venda de produtos e servizos a través das canles de comercialización.

- CA7.6. Subministróuselle información á clientela sobre os produtos e os servizos da empresa.

- CA7.7. Comunicáronselle ao departamento correspondente as reclamacións presen tadas por clientes da empresa.

 

Este módulo profesional contribúe a completar as competencias e os obxectivos xerais propios deste título que se alcanzaran no centro educativo, ou a desenvolver competencias características de difícil consecución nel.