PLAN DE CONVIVENCIA CPR. CEBEM

(En galego)


1. Xustificación. 

O presente Plan de convivencia elabórase ao abeiro do disposto na normativa aplicable, nomeadamente a recollida na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, e no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve.
O seu ámbito de aplicación é o Centro de Formación Profesional CPR.CEBEM, un centro privado concertado que imparte Ciclos Medios e Superiores e ao que accede alumnado na súa maioria de máis de dezaoito anos, que conta cunha media anual de 160 alumnos e alumnas, 14 profesores e profesoras e 3 persoas para administración e servizos.
Considerando entón o ámbito de aplicación do presente Plan cómpre destacar que quizas e debido a que non é un Centro de grandes dimensións non é habitual que existan conflitos ou problemas de gravedade na conduta do alumnado que prexudiquen a convivencia. Con todo, non debemos esquecer que as transformacións que se producen na sociedade nestes últimos tempos implican unha permanente varianza no perfil do alumnado, dando lugar a situacións novas, algunhas delas non previsibles anos atrás. Por iso este Plan de Convivencia pretende crear o marco de convivencia básico de toda a comunidade educativa, considerando o marco organizativo e curricular do centro e trasladando aos documentos programáticos do centro os aspectos fundamentais do plan: Proxecto educativo, Proxecto curricular, Normas de organización e funcionamento.

O seu obxecto, fin e principios son:
• O plan de convivencia do centro é o documento no cal se articula a convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica.
• O proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O dito plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.
• O plan de convivencia será elaborado pola comisión de convivencia ou, cando esta non estivese constituída, polo equipo directivo, e será aprobado polo consello escolar do centro.

2 Obxectivos e estrutura do Plan de convivencia. Segundo establece a lexislación vixente, Decreto 8/2015, deberá contribuír á consecución dos seguintes obxectivos xerais:
• Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.
• Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado.
• Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.
• Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe.
• Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas.
• Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos.
• Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal.
• Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais

En consecuencia co anterior, o presente Plan de convivencia ten a seguinte estrutura:
• Os axentes responsables da convivencia e as súas funcións.
• As normas específicas para o funcionamento da comisión de convivencia do centro, a súa composición, a periodicidade das reunións e o plan de actuación.
• A análise da situación, partindo dun diagnóstico previo da convivencia no centro.
• Os obxectivos específicos do plan de convivencia derivados da análise previa.
• Descrición das actuacións, das medidas ou dos programas que se van desenvolver para favorecer a convivencia, incluíndo medidas preventivas e de sensibilización e actuacións organizativas, curriculares e de coordinación, entre outras.
• Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar, de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.
• Concreción, en cada unha das actuacións, das medidas ou dos programas, das persoas ou dos órganos responsables, das persoas destinatarias e dos procedementos que se van seguir para o seu desenvolvemento e execución.
• Normas de convivencia do centro, coa concreción dos dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa, así como un protocolo que contribúa á detección ou ao incumprimento destas.
• Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das correccións que correspondan ao seu incumprimento que, de ser o caso, se aplicarán, de conformidade co establecido neste decreto en desenvolvemento da Lei 4/2011 e demais normativa que sexa de aplicación.
• Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro.
• Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia.
• Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de convivencia

3. Axentes responsables en CEBEM. Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia escolar nos termos establecidos neste Plan e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación do mesmo e das normas de convivencia do centro. A comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas que vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

O CONSELLO ESCOLAR do centro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 da Lei orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación, terá as seguintes:
• Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co establecido no artigo 6.2 deste decreto.
• Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.
• Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.
• Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 

CLAUSTRO DO PROFESORADO, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 2/2006, terá as seguintes funcións:
• Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.
• Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no desenvolvemento do plan de convivencia.
• Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos.

O EQUIPO DIRECTIVO, terá as seguintes funcións:
• Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión deste, así como as demais competencias da comisión de convivencia, mentres esta non estea constituída.
• Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia.

A DIRECCIÓN, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, terá as seguintes funcións en materia de convivencia:
• Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado.
• Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.
• Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado.

De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á dirección a imposición das medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no artigo 44 deste decreto, consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.


Á XEFATURA DE ESTUDOS correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de convivencia:
• Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas de convivencia do centro.
• Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no plande convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans de acción titorial e de atención á diversidade do centro.
• Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.
• Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de asistencia á clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do centro.

OS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, no seu ámbito competencial, serán responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do centro.
En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos polos órganos de coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do centro, concretamente Guías docentes, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo do centro e a programación xeral anual.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa.
Estará composta por unha persoa en representación de cada sector da comunidade educativa: dirección, alumnado, profesorado,familias e persoal de administración e servizos. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. A Comisión de Convivencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. Entre as súas funcións están:
• Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.
• Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.
• Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.
• Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.
• Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro, persoas que poidan formar parte do equipo de mediación.
• Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.
• Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.
• Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.
• Aquelas outras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia.


4. Finalidades e obxectivos do Plan de Convivencia. As normas sobre convivencia nos Centros docentes establecidas na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, e desenvolvidas no Decreto 8/2015, de 27 de xaneiro, oriéntanse ás seguintes finalidades, segundo se establece do artigo 3 das ditas normas:
a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.
b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas.
c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces.
d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións.
e) A corresponsabilidade das titoras ou titores no mantemento da convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa educación do alumnado.
f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar.
g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convivencia escolar.
h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do alumnado.

Canto aos seus obxectivos, e tendo en conta o disposto na lexislación vixente aplicable antes citada, este Plan de Convivencia persegue:
• Garantir que o profesorado, alumnado e o persoal de administración e servizos mostre condutas solidarias, de cooperación e de colaboración con todos os integrantes da comunidade escolar.
• Potenciar que a comunidade escolar aposte decididamente pola resolución educativa dos conflitos e a intervención eficaz nos problemas de convivencia escolar.
• Promover que todos os membros da comunidade escolar se implique no proceso de promoción de pautas de convivencia.
• Fomentar a aprendizaxe e a práctica de comportamentos cívicos, habilidades sociais, educación en valores, educación emocional, ou traballo cooperativo.
• Propiciar a implicación de toda a comunidade educativa na construción dunha Escola que aposte pola integración e a practique.
• Articular protocolos de actuación específicos ante problemas de convivencia que vulneren os dereitos dos membros da comunidade.

5. Procedementos de medida da convivencia. Seguindo as propostas recollidas no documento titulado Plan de Convivencia do centro, editado pola Xunta de Galicia en 2007, e outros documentos elaborados por diferentes colectivos, coma o Seminario Galego de Educación para a Paz, cómpre establecer procedementos que permitan medir a convivencia no centro e ter coñecemento das diferentes problemáticas que poidan existir, labor no que é fundamental o traballo dos titores e titoras e dos delegados e delegadas. Igualmente importantes poden ser enquisas e outras documentos que poden servir para realizar unha avaliación inicial e permanente. Estas enquisas aparecen recollidas no Anexo I. Nunha primeira avaliación, non se detectaron problemas de convivencia na Escola, destacando nesa dirección o labor que veñen desempeñando os titores e titoras de grupo para resolver conflitos que teñan que ver directa ou indirectamente coa convivencia.

6. Protocolos de actuación. A Lei /2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa establece no seu articulado os protocolos e procedementos a seguir en cada caso concreto, que servirá de guía en todo o relativo a condutas na súa tipificación, as medidas correctoras aplicables en cada caso, á instancia á que corresponde a súa aplicación e á prescrición das mesmas (Capítulo II).
Unha cuestión crucial consiste en facer unha avaliación inicial da convivencia que se pode realizar seguindo diferentes procedementos e utilizando ferramentas varias. A avaliación inicial pode realizarse mediante as enquisas que figuran no Anexo I ou mediante o uso da técnica de grupo de discusión no Consello Escolar ou na Xunta de Delegadas e Delegados. Nesa dirección tamén teñen especial valor os documentos nos que se notifiquen ou comenten situacións relacionadas con este particular como actas de Claustro, de Consello Escolar, comunicacións persoais do profesorado, alumnado ou calquera outro membro da comunidade escolar, queixas, partes de incidencia, etc. Nesa detección de problemáticas tamén se deben analizar as causas das mesmas.

6.1. Acoso escolar. Outra cuestión importante, para alén dos diferentes tipos de conduta que se consideran contrarias á convivencia está establecida no Capítulo III da norma. En efecto, segundo o artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, “considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar”. Calquera membro da comunidade educativa -alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos- que teña coñecemento dunha situación de acoso ou considere a existencia de indicios razoables, ten a obrigación de poñela en coñecemento do Equipo Directivo do Centro, que obrará segundo os indicios, probas e testemuños existentes, tomando as medidas que cada caso aconselle.O Centro establecerá os medios e procedementos que faciliten a comunicación das situacións de acoso e para tal efecto, porase en funcionamento unha “Caixa de correo” específica para a recollida de denuncias ou comunicacións, que será xestionada pola Xefatura de Estudos. En todos os casos deberá garantirase o anonimato da identidade da persoa que realiza a denuncia ou comunicación. Así mesmo, calquera denuncia que sexa falsa ou indique indicios de actuación mal intencionada, por calquera dos membros da Comunidade Educativa, pode ser sancionada pola Comisión de Convivencia con medidas correctoras que poden ir dende a falta leve a falta grave.

Para valorar a situación denunciada, a Xefatura de Estudos, seguindo as instrucións da Dirección, solicitará ao titor/a da alumno/a afectado/a que recolla información relacionada con esa situación. En función da información aportada polo titor/a, a Dirección poderá establecer medidas preventivas de protección que garantan a inmediata seguridade do alumno/a que puidera estar sendo acosado/a. Estas medidas de protección consistirán no incremento da vixilancia naquelas zonas e durante os momentos que sexan susceptibles de producirse o acoso. Se da intervención do titor/a do alumno/a afectado/a se confirmara a existencia de indicios de acoso, e para verificar a situación, a Dirección instará ao titor/a, ou á persoa que designe, para que continúe o procedemento, realizando as indagacións oportunas. Se for necesario a Xefatura de Estudos e a Dirección do Centro poderá recoller asesoramento doutros órganos da Administración competente en Educación. A Dirección manterá informado ao Consello Escolar das situacións de rectadas e das actuacións adoptadas.

6.2. Liñas básicas de actuación. Coa finalidade de evitar e prever este tipo de condutas, o Centro establece medidas preventivas consistentes en:
• Campaña de información a toda a comunidade educativa que garanta o coñecemento da norma e que fomente o respecto mutuo.
• Campaña de sensibilización da comunidade escolar que permita a prevención e a detección.
• Procedemento para poñer en coñecemento da dirección calquera situación en que puidese ter lugar tal tipo de condutas, garantindo o anonimato.
• Determinar as medidas e correccións que correspondan atendendo á lexislación vixente se os feitos se considerasen probados e sempre en función da súa gravidade.
• Potenciar a mediación a través da Comisión de Convivencia.
• Informar á inspección educativa as medidas adoptadas.
Consonte todo o anterior, o Centro elaborará un tríptico ou folleto, que recollera os aspectos máis substantivos da Lei 4/2011, e no Plan de Acción Titorial farase unha referencia explícita ás medidas anteriormente citadas para coñecemento de toda a comunidade educativa e do alumnado en particular.

7. Normas de convivencia do centro. A concreción dos dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa aparecen recollidos nas Normas de Organización e funcionamento. Para os efectos do seguimento do seu cumprimento e incumprimento das mesmas o Centro conta cun protocolo de Suxestións,Queixas e Reclamacións, con independencia daquelas funcións de supervisión e control que lle corresponden ao equipo de dirección do Centro.

8. Condutas contrarias á convivencia e medidas a tomar en cada caso. O Decreto 8/2015 no seu artigo 33 establece as condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, que se clasifican en (i) condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, e (ii) condutas leves contrarias á convivencia. Os artigos 32, 34, 35, 36 e 37 establecen outros aspectos que se sinalan a continuación.

8.1. Aspectos básicos en relación coas condutas contrarias á convivencia. Os centros docentes porán especial énfase na prevención das condutas contrarias á convivencia mediante o desenvolvemento das actuacións e medidas incluídas no seu plan de convivencia e no seu protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar. 
Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar forman parte do seu proceso educativo, polo que as correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos:
• Ter carácter educativo e recuperador Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convivencia no centro docente.
• Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se integre no centro educativo.
• Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida.
• O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a resolución de conflitos no ámbito escolar.
• Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras.

Igualmente deberán considerarse os seguintes aspectos:
• Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, e deberá primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. Esta protección garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso.
• Incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido.
• Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á educación
• Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumnado.
• Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas. O modelo e o procedemento para trasladar esa información e coordinar as actuación pertinentes facilitarase de conformidade co establecido no artigo 28.2 deste decreto.

8.2. Ámbito de corrección. En relación cos ámbitos nos que se poderán considerar as condutas obxecto de corrección, a normativa aplicable establece que serán as que se sinalan a continuación:
• Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.
• Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da comunidade educativa.

8.3. Gradación das medidas correctoras. Para a gradación das medidas correctoras previstas nos artigos 39 e 43 deste decreto tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:
• O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.
• A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
• A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa.
• A natureza dos prexuízos causados.
• O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere que propicie esta vulnerabilidade.

8.4. Reparación de danos causados.
• O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor.
• Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da conduta.
• O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

8.5. Aspectos formais dos procedementos correctores. No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia reguladas no artigo 38 do Decreto 8/2015 deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación dos procedementos de corrección regulados no capítulo IV do título III do Decreto 8/2015. O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e, polo tanto, contará coa presunción de veracidade de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa, e deberá conter como mínimo os seguintes datos:
• Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento.
• Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento.
• A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a cualificación definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento.
• Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso/a no procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos identificativos das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e.
• De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou omisión que dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de interese para a comprobación dos feitos.
• Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento. 

A incoación do procedemento notificarase ao alumno/a, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así mesmo, comunicarase á Inspección Educativa. As citacións ás alumnas ou aos alumnos realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que permita deixar constancia fidedigna de terse realizado e da súa data. A non comparecencia sen causa xustificada das ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de corrección.
A resolución do procedemento notificarase á alumna ou alumno nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase igualmente á Inspección Educativa.

9. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia as que se enumeran:
• As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.
• Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
• Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
• A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
• As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente prexudicial para a convivencia, consonte o establecido no artigo 38 do decreto 8/2015.
• A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos.
• Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.
• Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.
• As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.
• Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.
• Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial,étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas,terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e a corrección imposta aterase ao disposto no apartado 5 do punto 9. 1
• A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.
• O incumprimento das sancións impostas.

9.1. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais. Poden ser corrixidas mediante as medidas seguintes:
• Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.
• Cambio de grupo, cos casos en que proceda.
• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

9.2. Aplicación das medidas correctoras. A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, imporá as correccións enumeradas no apartado anterior de conformidade cos procedementos previstos neste mesmo Plan no apartado 12. Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases antes de cumprir todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta.

10. Condutas leves contrarias á convivencia. Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación:
• As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa ( agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa), os actos de discriminación (actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións politicas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psiquicas ou calquera outra condición ou ciircustancia persoal ou social),os actos de indisciplina (actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constituan unha indisciplina grave), danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalaccións e aos materiaris , incluídos equipos informáticos, software, ou outros bens da comunidade escolar, os actos inxustificados ( actos que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar) e as actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa , tal como se recollen do artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito pre epto.
• Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia segundo o artigo 15 j) da Lei 4/2011
• A falta de asistencia reiterada e inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, cando estas faltas prexudiquen o normal desenvolvemento das actividades de docencia eaprendizaxe e as tarefas e traballos de carácter colectivo asignadas e aceptadas.
• A reiterada asistencia ao centro sen o material, equipamento ou traballos encomendados e precisos para participar activamente no desenvolvemento das clases.
• O non cumprimento de tarefas asignadas nos procesos de ensinanza e aprendizaxe e noutras actividades de exhibición, creación e investigación presentes na Programación docente dunha materia ou que teñan pactadas e acordadas entre profesorado e alumnado ou entre o propio alumnado.
• O uso inadecuado das aulas, materiais, infraestruturas e recursos do centro.

10.1. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia. As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correctoras que se enumeran a continuación:
• Amoestación privada ou por escrito.
• Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos.
• Realización de traballos específicos en horario lectivo.
• Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro.
• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.
• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

10.2. Aplicación das medidas correctoras. A aplicación das medidas correctoras será levada a cabo por:
• O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso das medidas previstas nos puntos 1, 2, e 3 do apartado anterior.
• A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso das medidas previstas nos puntos 1, 2, 3, e 4, do apartado anterior.
• A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nos puntos 5 e 6 do apartado anterior.
• A imposición destas medidas correctoras comunicarase á comisión de convivencia do centro.

11. Solicitude de revisión e execución de medidas. As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha conduta contraria ás normas de convivencia poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora. A resolución que se derive do dito escrito pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva.

12. Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
• A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes: conciliado ou común.
• Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.
• Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.
• A dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e ao consello escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas.
• No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de ser o caso.

12.1. Artigo 47. Determinación do procedemento de corrección. A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de información previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu a conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta información previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos.
• A dirección do centro, asesorado, de ser o caso, polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que se vai corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se produciu, a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.
• Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a dirección, á vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. As medidas provisionais poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres días lectivos.
• Á vista das conclusións obtidas na valoración, a dirección do centro determinará o procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre que concorran as circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou o alumno e os outros membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria dos danos materiais ou morais producidos.

12.2. Inicio do procedemento de corrección. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta por escrito á alumna ou ao alumno. Nos casos en que se lles ofrecese á alumna ou ao alumno a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, esta/e comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común.

Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a dirección do centro educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou instrutor do procedemento corrector. A dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos procedementos correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do centro e da súa comunidade educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. A persoa instrutora terá as seguintes funcións:
• Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade.
• Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a instrución.
• Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas educativas reparadoras referidas neste Plan.
• Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións realizadas considera que non procede corrixir a conduta.
• A incoación do procedemento, así como a súa resolución, notificaranse na forma prevista neste Plan e comunicaráselle á Inspección Educativa.

12.3. Artigo 49. Procedemento conciliado. O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno ou alumna corrixido/a, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a corrección educativa inmediata. Poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos:
• Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta ou disposto a reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que correspondan.
• No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento.
• O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos:
✔ Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.
✔ Cando a persoa agraviada e/ou o alumno/a non comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado.
✔ Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante.
• O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector, de acordo co previsto neste Plan.

12.4. Desenvolvemento do procedemento conciliado. Cando a alumna ou o alumno opten por corrixir a conduta polo procedemento conciliado, a dirección convocará a persoa docente designada como instrutor/a do procedemento corrector e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo para a comunicación da opción elixida. Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados que están a participar nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo que derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o alumno que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento corrector no suposto de que non se alcance a conciliación. Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas corre toras para aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen as consideracións oportunas sobre a súa corrección. A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida correctora que se vaia adoptar. Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se procede, as medidas educativas reparadoras referidas neste Plan. Deberá quedar constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a da conduta e da persoa agraviada. O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a dirección do centro. O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común. O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común.

12.5. Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora a proposta da Comisión de Convivencia do centro. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, senón que colaborará con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na medida correctora que se vaia aplicar. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste procedemento serán as seguintes:
• Contribuír ao proceso de conciliación.
• Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento.
• Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado.

12.6. Procedemento común. O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro utilizarase cando a alumna ou o alumno opte por el, ou cando non sexa posible desenvolver o procedemento conciliado. O procedemento común require da instrución dun procedemento corrector:
• A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha persoa docente do centro designada como persoa instrutora.
• A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou do alumno, así como a corrección que corresponde en función dos feitos probados, das circunstancias concorrentes e do seu grao de responsabilidade.
• A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento corrector, contados a partir da súa designación. Convocará por escrito ás partes e a cantas persoas poidan aportar información sobre o acontecido para ter coñecemento dos feitos, e unha vez finalizadas as comparecencias elaborará un informe.
• Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno, convocándoo a unha comparecencia que terá lugar no prazo máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta.

12.7. Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de medidas. Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a resolución escrita do procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes contidos:
• Feitos probados.
• De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade.
• Medidas correctoras que se vaian aplicar.
• Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta.
A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á Xefatura Territorial correspondente. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos, e o artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación para os centros concertados.
• Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.
• As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente executivas.

12.8. Compromisos educativos para a convivencia. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa conciliación por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, poderase suspender a aplicación das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou o alumno corrixida ou corrixido asina un compromiso educativo para a convivencia. Nun compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada a que se compromete a alumna ou o alumno as actuacións de formación para a convivencia, prevención e de modificación de condutas, que se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a intervención de institucións, centros docentes ou persoas adecuadas.
Igualmente, deberán constar os mecanismos de comunicación e coordinación co centro. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno determinará a aplicación inmediata das medidas correctoras suspendidas.

12. 9. Prescrición de condutas e de correccións. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas neste decreto, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non empezará a computar mentres esta non cese. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a caducidade do procedemento. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición.

13. Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro. A coordinación e colaboración entre a comunidade educativa realizarase a través dos órganos colexiados, das reunións de equipos docentes de cada grupo, mediante reunións periódicas coa Xunta de Delegados e Delegadas e a través das funcións titoriales.

14. Estratexias para realizar a difusión do Plan de Convivencia. A difusión do Plan de Convivencia realizarase mediante as seguintes liñas de traballo:
• Xornadas de acollida.
• Titorías.
• Páxina web do centro.
• Folleto coas normas de convivencia .

15. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do Plan de Convivencia. A comisión de convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente memoria do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións extraídos do proceso de seguimento e avaliación e coas propostas de mellora que se consideren necesarias. O consello escolar, en pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará a memoria do plan de convivencia elaborada por esta. Esta memoria formará parte da memoria anual do centro. Corresponde aos órganos colexiados do centro (Claustro e Consello Escolar), así como á Comisión de Coordinación Pedagóxica, aos Departamentos Didácticos e á Xunta de Delegados e Delegadas realizar cantas propostas estimen oportunas para a mellora da convivencia. Igualmente se poden facer propostas a través do procedemento de Suxestións, Queixas e Reclamacións .

16. Disposición adicional. Protección de datos. En canto aos datos persoais do alumnado observarase o disposto na disposición adicional vixésimo terceira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e demais lexislación vixente de protección de datos de carácter persoal.