MP0647 Módulo profesional: xestión da documentación xurídica e empresarial

_ Equivalencia en créditos ECTS: 6.

_ Código: MP0647.

_ Duración: 80 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas establecidas na Constitución española e a Unión Europea, recoñecendo os organismos, as institu cións e as persoas que as integran.

- CA1.1. Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución española e as súas respectivas funcións.

- CA1.2. Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes públicos, así como as súas funcións, consonte a súa lexislación específica.

- CA1.3. Identificáronse os principais órganos de goberno do poder executivo das ad ministracións autonómicas e locais, así como as súas funcións.

- CA1.4. Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais institucións da Unión Europea.

- CA1.5. Describíronse as funcións e as competencias dos órganos, e a normativa apli cable a estes.

- CA1.6. Describíronse as relacións entre os órganos da Unión Europea e o resto das administracións estatais, así como a incidencia da normativa europea na estatal.

_ RA2. Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola actividade em presarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia relacionada coa organi zación.

- CA2.1. Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co ordenamento xurídico es pañol.

- CA2.2. Precisáronse as características das normas xurídicas e dos órganos que as elaboran, ditan, aproban e publican.

- CA2.3. Relacionáronse as leis co resto de normas que as desenvolven, e identificá ronse os órganos responsables da súa aprobación e da súa tramitación.

- CA2.4. Identificouse a estrutura dos boletíns oficiais como medio de publicidade das normas.

- CA2.5. Seleccionáronse fontes ou bases de datos de documentación xurídica tradi cionais e/ou en internet, e establecéronse accesos directos a elas, para axilizar os pro cesos de procura e localización de información.

- CA2.6. Detectouse a aparición de nova normativa, xurisprudencia, notificacións, etc., consultando habitualmente as bases de datos xurídicas que poidan afectar a entidade.

- CA2.7. Arquivouse a información achada nos soportes ou formatos establecidos, pa ra posteriormente transmitila aos departamentos correspondentes da organización.

- CA2.8. Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da información no uso e na custodia dos documentos. 

_ RA3. Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o funcionamento das entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil segundo as directrices definidas.

- CA3.1. Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas xurídicas de empresa.

- CA3.2. Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade mercantil, e indi couse a normativa mercantil aplicable e os documentos xurídicos que se xeran.

- CA3.3. Precisáronse as funcións dos fedatarios e os rexistros públicos, así como a es trutura e as características dos documentos públicos habituais no ámbito dos nego cios.

- CA3.4. Describíronse e analizáronse as características e os aspectos máis significati vos dos modelos de documentos máis habituais na vida societaria (estatutos, escritu ras, actas, etc.).

- CA3.5. Elaboráronse documentos societarios a partir dos datos achegados, modifi cando e adaptando os modelos dispoñibles.

- CA3.6. Recoñeceuse a importancia da actuación dos fedatarios na elevación a públi co dos documentos, estimando as consecuencias de non realizar os trámites oportu nos.

- CA3.7. Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil acorde ao ob xecto social da empresa.

- CA3.8. Verificouse o cumprimento das características e os requisitos formais dos li bros da sociedade esixidos pola normativa mercantil.

_ RA4. Cobre os modelos de contratación privados máis habituais no ámbito empresarial ou documentos de fe pública, aplicando a normativa e os medios informáticos dispoñi bles para a súa presentación e a súa sinatura.

- CA4.1. Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para contratar segundo a normativa española.

- CA4.2. Identificáronse as modalidades de contratación e as súas características.

- CA4.3. Identificáronse as normas relacionadas cos tipos de contratos do ámbito em presarial.

- CA4.4. Compilouse e cotexouse a información e a documentación necesarias para a formalización de cada contrato, consonte as instrucións recibidas.

- CA4.5. Cubríronse os modelos normalizados utilizando aplicacións informáticas, de acordo coa información compilada e as instrucións recibidas.

- CA4.6. Verificáronse os datos de cada documento e comprobouse o cumprimento e a exactitude dos requisitos contractuais e legais.

- CA4.7. Valorouse a utilización da sinatura dixital e dos certificados de autenticidade na elaboración dos documentos que o permitan.

- CA4.8. Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da información no uso e na custodia dos documentos.

_ RA5. Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as directrices definidas.

- CA5.1. Definiuse o concepto e as fases do procedemento administrativo común, de acordo coa normativa aplicable.

- CA5.2. Determináronse as características e os requisitos legais e de formato dos do cumentos oficiais máis usuais xerados en cada unha das fases do procedemento ad ministrativo e recursos ante o contenciosoadministrativo 

- CA5.3. Compilouse a información necesaria para a elaboración da documentación administrativa ou xudicial, de acordo cos obxectivos do documento.

- CA5.4. Cubríronse os impresos, os modelos ou a documentación tipo de acordo cos datos, coa información dispoñible e cos requisitos legais establecidos.

- CA5.5. Valorouse a importancia dos prazos de formalización da documentación.

- CA5.6. Preparáronse as renovacións ou accións periódicas derivadas das obrigas co as administracións públicas, para a súa presentación ao organismo correspondente.

- CA5.7. Describíronse as características da sinatura electrónica, os seus efectos xurí dicos, o proceso para a súa obtención e a normativa estatal e europea que a regula.

- CA5.8. Procedementouse a solicitude da certificación electrónica para a presentación dos modelos oficiais por vía telemática.

- CA5.9. Describíronse os dereitos das corporacións e da cidadanía en relación coa presentación de documentos ante a Administración.

- CA5.10. Determináronse os trámites e a presentación de documentos tipo nos proce sos e nos procedementos de contratación pública, e na concesión de subvencións, se gundo as bases das convocatorias e a normativa de aplicación

- CA5.11. Determináronse as condicións de custodia dos documentos e dos expedien tes relacionados coas administracións públicas, con garantía da súa conservación e da súa integridade.

 

Contidos básicos

 

BC1. Estrutura e organización das administracións públicas e da Unión Europea

_ Goberno e Administración xeral do Estado.

_ Comunidades autónomas.

_ Administracións locais.

_ Organismos públicos.

_ Unión Europea.

 

BC2. Actualización da información xurídica requirida pola actividade empresarial

_ Fundamentos básicos do dereito empresarial.

_ Dereito público e privado. Fontes do dereito de acordo co ordenamento xurídico.

_ Tipos de normas xurídicas e xerarquía normativa.

_ Normativa civil e mercantil.

_ Diario Oficial das Comunidades Europeas, diarios oficiais das administracións públi cas, revistas especializadas, boletíns estatísticos, etc.

_ A empresa como ente xurídico e económico.

 

BC3. Organización da documentación xurídica de constitución e funcionamento ordinario da empresa

_ Formas xurídicas da empresa: empresariado individual e sociedades.

_ Documentación de constitución e modificación.

_ Formalización de documentación contable.

_ Fedatarios públicos.

_ Rexistros oficiais das administracións públicas.

_ Elevación a público de documentos: documentos notariais habituais.

_ Lei de protección de datos.

_ Normativa referente aos prazos obrigatorios e á forma de conservación e custodia da documentación.

_ Normativa referente á administración e a seguridade electrónica, e á protección e con servación ambiental.

 

BC4. Formalización dos documentos da contratación privada na empresa

_ Análise do proceso de contratación privado.

_ Análise da normativa civil e mercantil aplicable ao proceso de contratación.

_ Contratos privados: civís e mercantís.

_ Sinatura dixital e certificados.

 

BC5. Elaboración de documentos requiridos polos organismos públicos

_ Acto administrativo.

_ Procedemento administrativo.

_ Dereitos da cidadanía fronte ás administracións públicas.

_ Silencio administrativo. Recursos administrativos e xudiciais.

_ Tramitación de recursos.

_ Elaboración de documentos de comunicación coa Administración.

_ Requisitos legais e formato dos documentos oficiais máis usuais xerados en cada fase do procedemento administrativo e recursos contenciosos administrativos.

_ Sinatura dixital e certificados.

_ Contratación con organizacións e administracións públicas.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de pre paración e elaboración de expedientes e documentos xurídicos propios das empresas e/ou organizacións, e a súa presentación ante as administracións públicas, así como o mante mento de arquivos, segundo os obxectivos marcados, respectando os procedementos inter nos e a normativa legal establecida.

Esta función abrangue aspectos como:

- Identificación da organización e das competencias das administracións públicas (co munitaria, estatal, autonómica, local, etc.).

- Distinción entre as leis e as normas que as desenvolven, os órganos responsables da súa aprobación e o ámbito de aplicación.

- Constante actualización das bases de normativa xurídica.

- Identificación, estrutura e finalidade dos boletíns e diarios oficiais.

- Formalización, tramitación e custodia dos documentos xurídicos relativos á constitu ción, a modificación e o funcionamento das organizacións, consonte a normativa ci vil e mercantil e as directrices definidas.

- Formalización, tramitación e custodia da documentación.

- Elaboración da documentación esixida polos organismos públicos en tempo e forma.

- Diferenciación entre os tipos de procedementos administrativos.

- Recoñecemento da normativa sobre custodia e conservación da documentación xera da na actividade empresarial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión (confección ou formalización, tramitación e custodia) da documentación xurídica e privada que se xera en calquera tipo de empresas e organizacións de carácter gobernamental e non gobernamen tal, pertencentes a calquera sector produtivo. Actúa dependendo de profesionais de despa chos e oficinas, e pode tomar decisións con autonomía e responsabilidade, por delegación.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo a), b), e) e k), e as competencias a), b) e m).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Identificación, estrutura e organización das administracións públicas establecidas na Constitución e a UE.

- Recoñecemento dos organismos, as institucións e as persoas que integran as adminis tracións públicas, e da súa influencia no desenvolvemento das organizacións e/ou empresas.

- Definición das fontes do dereito de acordo co ordenamento xurídico, e distinción en tre dereito público e dereito privado.

- Diferenciación entre os tipos de leis e normas, e o seu ámbito de aplicación.

- Determinación da estrutura e a finalidade dos boletíns e diarios oficiais.

- Procura, localización e manexo de bases de datos xurídicas.

- Identificación das formas xurídicas de empresas.

- Recoñecemento da documentación legal de constitución e funcionamento ordinario da empresa.

- Descrición dos rexistros oficiais das administracións públicas: mercantil, civil, da propiedade, etc.

- Recoñecemento da obrigatoriedade de elevar a público certo tipo de documentos.

- Rexistro, arquivo e custodia da documentación empresarial e xurídica.

- Descrición dos procedementos administrativos e da documentación que xeran.

- Interpretación, confección e tramitación dos expedientes de contratación coas admi nistracións públicas.

- Utilización das ferramentas informáticas na xestión da documentación xurídica e empresarial.

- Definición da sinatura electrónica, as súas características e o seu uso.

- Recoñecemento da normativa sobre custodia e conservación da documentación xera da na actividade empresarial