MP0648 Módulo profesional: Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

_ Equivalencia en créditos ECTS: 6.

_ Código: MP0648.

_ Duración: 80 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo as impli cacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados nesta.

- CA1.1. Determináronse as actividades realizadas na empresa, as persoas implicadas e a súa responsabilidade nelas.

- CA1.2. Identificáronse claramente as variables éticas e culturais das organizacións.

- CA1.3. Avaliáronse as implicacións entre competitividade empresarial e comporta mento ético.

- CA1.4. Definíronse estilos éticos de adaptación aos cambios empresariais, á globali zación e á cultura social presente.

- CA1.5. Seleccionáronse indicadores para o diagnóstico das relacións das empresas e os interesados ("stakeholders").

- CA1.6. Determináronse elementos de mellora das comunicacións das organizacións externas e internas que promovan a transparencia, a cooperación e a confianza.

_ RA2. Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas internacionalmente.

- CA2.1. Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa (RSC).

- CA2.2. Analizáronse as políticas de recursos humanos canto a motivación, mellora continua, promoción e recompensa, entre outros factores.

- CA2.3. Analizáronse as recomendacións e a normativa europea e española de orga nizacións intergobernamentais con respecto á RSC e ao desenvolvemento dos recur sos humanos.

- CA2.4. Describíronse as boas prácticas e iniciativas canto a códigos de conduta rela cionados cos dereitos dos/as traballadores/as.

- CA2.5. Programáronse puntos de control para o contraste do cumprimento das polí ticas de RSC e códigos de conduta na xestión dos recursos humanos.

_ RA3. Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos a tra vés da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en procesos de xestión de recursos humanos.

- CA3.1. Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da empresa que se encarga da xestión de recursos humanos.

- CA3.2. Caracterizáronse habilidades de comunicación efectiva nos papeis laborais.

- CA3.3. Establecéronse as canles de comunicación interna entre os departamentos da empresa, así como entre o persoal e os departamentos.

- CA3.4. Analizouse a información que proporcionan os sistemas de control de perso al para a mellora da xestión da empresa.

- CA3.5. Mantívose actualizada a información precisa para o desenvolvemento das funcións do departamento de recursos humanos.

- CA3.6. Estableceuse o xeito de organizar e conservar a documentación do departa mento de recursos humanos en soporte convencional e informático.

- CA3.7. Utilizouse un sistema informático para o almacenamento e o tratamento da información na xestión dos recursos humanos.

- CA3.8. Valorouse a importancia da aplicación de criterios de seguridade, confiden cialidade, integridade e accesibilidade na tramitación da información derivada da administración de recursos humanos.

_ RA4. Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos huma nos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de cada organiza ción.

- CA4.1. Identificáronse os organismos e as empresas salientables no mercado laboral dedicados á selección e a formación de recursos humanos.

- CA4.2. Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas características fundamentais.

- CA4.3. Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de selec ción de persoal.

- CA4.4. Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de traballo para seleccionar os currículos.

- CA4.5. Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección de persoal máis utilizados en función do perfil do posto de traballo.

- CA4.6. Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selec ción.

- CA4.7. Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que in terveñen no proceso de selección.

- CA4.8. Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección.

_ RA5. Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os métodos e os instrumentos máis adecuados.

- CA5.1. Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de persoal.

- CA5.2. Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos dos proce sos de formación.

- CA5.3. Identificouse a información que se xera en cada fase dos procesos de forma ción e promoción de persoal.

- CA5.4. Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os procesos de forma ción e promoción de persoal.

- CA5.5. Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos.

- CA5.6. Reuniuse información sobre as necesidades formativas da empresa.

- CA5.7. Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos no proceso de formación.

- CA5.8. Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que in terveñen nos procesos de formación e promoción.

- CA5.9. Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable dos procesos de formación e promoción de persoal.

- CA5.10. Aplicáronse os procedementos administrativos de seguimento e avaliación da formación.

 

Contidos básicos

 

BC1. Características da empresa como comunidade de persoas

_ Ética e empresa: empresa como comunidade e suxeito moral.

_ Personificación das tarefas: comportamentos e actitudes.

_ Comunidade de implicados/as ("stakeholders"): directivos/as, empregados/as, accionis tas, clientela e persoas usuarias.

_ Ética empresarial, competitividade e globalización.

_ Valores empresariais e sociais en vigor. Adecuación de comportamentos. Imaxe e co municación de comportamentos éticos.

 

BC2. Aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa (RSC)

_ RSC: recomendacións e normativa europea e doutros organismos intergobernamentais (OIT, etc.).

_ Políticas de recursos humanos e RSC.

_ Códigos de conduta e boas prácticas.

 

BC3. Coordinación dos fluxos de información do departamento de recursos humanos a través da organización

_ Recursos humanos na empresa: organización formal e informal.

_ Departamento de recursos humanos: modelos de xestión de recursos humanos.

_ Comunicación no departamento de recursos humanos.

_ Actualización da información: procedementos.

_ Sistemas de control de persoal.

_ Rexistro e arquivamento de información e de documentación.

_ Aplicación da lei de protección de datos.

 

BC4. Aplicación dos procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos

_ Organismos e empresas de selección e formación de recursos humanos.

_ Planificación dos recursos humanos.

_ Determinación do perfil profesional.

_ Sistemas de selección de persoal.

_ Elaboración da oferta de emprego.

_ Recepción de candidaturas.

_ Desenvolvemento das probas de selección.

_ Elección da persoa candidata.

_ Información ao novo persoal sobre a documentación deba achegar.

_ Rexistro e arquivamento da información e documentación.

 

BC5. Xestión dos procedementos administrativos relativos á formación e a promoción de persoal

_ Formación na empresa: detección das necesidades.

_ Plan de formación: recursos materiais e humanos.

_ Avaliación do plan: orzamento.

_ Métodos do desenvolvemento profesional.

_ Xestión e organización da formación: procedementos administrativos.

_ Programas de formación das administracións públicas.

_ Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.

_ Sistemas de promoción e incentivos.

_ Rexistro e arquivamento da información e da documentación.

_ Seguimento e avaliación da formación.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de reali zar as tarefas administrativas nos procesos de selección, formación e promoción do perso al, así como coordinar os fluxos de información que se xeren, contribuíndo ao desenvol vemento dunha adecuada xestión dos recursos humanos, con aplicación dos principios de ética e responsabilidade social e corporativa propios das organizacións.

A función de realizar tarefas administrativas nos procesos de selección, formación e promoción do persoal abrangue aspectos como:

- Control da normativa que regula os dereitos e as obrigas de traballadores/as e em presarios/as.

- Coordinación dos fluxos de información que se xeran na empresa en materia de xes tión de persoal e das relacións laborais.

- Xestión administrativa dos procesos de selección, formación e promoción do perso al.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión dos procesos de selección, formación e promoción do persoal dunha organización de calquera sector pro dutivo, necesarios para unha adecuada xestión dos recursos humanos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais i) e p) do ciclo for mativo, e as competencias i) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Interpretación da normativa laboral.

- Descrición de dereitos e deberes laborais e sindicais básicos dos/as empresarios/as e dos/as traballadores/as.

- Identificación das xestións administrativas relativas á xestión da seguridade e saúde laboral, aplicando a normativa.

- Comunicacións orais e escritas entre os departamentos da empresa, así como entre o persoal e os departamentos.

- Sistemas de control de persoal que se aplican nunha organización.

- Xestións administrativas que se xeran nos procesos de selección, formación e pro moción de persoal.

- Rexistro e arquivamento da información e da documentación que se xera no depar tamento de recursos humanos.

- Utilización das ferramentas informáticas no tratamento da información na xestión dos recursos humanos.